שפץ ביתך

?םינפבמ רוטינומה הארנ ךיא

ןחלוש תא שדחמ בצעל תורשפא ךל ןתונ רוטינומ
.שדח "טפט" תנקתה ידי לע ךלש בשחמב הדובעה

קישור לטפט הצפרדעים

:3 פייקסטנ םע ה"נשת תונולח ישמתשמ

.הטמלש תוירשפאה תויצולוזרה יתשמ תחאב רוחבל שי
שי ,בשחמל הלוכ הדרוה הנומתהש רחאל
.טירפת הלגתי .ינמיה רבכעה רותפכ לע ץוחלל
.Set as Wallpaper רוחבל שי טירפתב

:תויצולוזר יתשב םייק שדחה הדובעה ןחלוש
ב"ק 55 600 x 800
ב"ק 40 480 x 640Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !
[ ימינונא ראוד | םילגד םילגד | תשרב לבא | לבזמ בהז | ןווקתמ ץראה ]
[ תועד | ימוי רתא | בוט רפס | בשחמה תא בצע | סופיטבא | תוליכר ]
[ ראוד | םדוק ןוילג | םניח יונמ | םיטידרק | ךרועה רבד ]