הגולשת חוקרת
28/2 :ךיראתל ןכדועמ

הגרדב הלוע טנרטניא ןטפק

בורקב םלעי טנרטניא ןטפק לש קיתווה רוטה
,"טנרטניא ןטפק'" ,גתומה תא ."ץראה" ףסוממ
יניינעל שדח יעובש ףסומל ךופהל םידמוע
טנרטניא ןטפק" םג עיצפיש ינפל עגר .תשר
הז המל ,תורקל ךלוה המ ונקדב ,"טרסה -
טנרטניא ןטפק הז ימ וניליגו ,הרקי
טנרטניאה תטיישב ברקה ךפהמה לע רשיבש ןושארה רזיטה
ןטפקה" :IOL לש רתאב םייעובשכ ינפל עיפוה "ץראה" לש
העיקשמ ןקוש תשר .תמוסרפה תלאוש "?ןאל לבא ,גילפמ
םוידמה לע חינמ ןקושש רומיהה .ןייל ןואה םוחתב טעמ אל
רבכ םא .הרירב ןיא לש הדלות הבר הדימב אוה שדחה
םוחתל להקה תא ברקל ןוצרב ןויגיה שי ,םינווקתמ
.טנרטניא ןטפק ?ןורתיפה .טנרטניאה

אלא ,ישיש םוי לש ףסומב עשעושמה תרוקיבה רוט אל
אל וז" .ןטפקה גילפמ ןאכל .ישילש ימיב עיפויש שדח ןיזגמ
העיגה ןקוש תשר" ,תכרעמב רוקמ ונל רמא ,"תיניצ הטלחה
ךירצש ןיינע ברו לודג םלוע אוה ןייל ןואה םלועש הנקסמל
."םיצמאמ וב העיקשמ תשרה ןכלו ,וב תויהלו קוסעל

קפטן אינטרנט ?לנולוק וישכעמ .טנרטניא ןטפק

"ץראה" ןותיעל הנושארל ףרוצי ,ץרמל 11-ה ,ישילש םויב
."טנרטניא ןטפק" ארקייש ,טנרטניא יניינעל דחוימ ףסומ
ידי לע הנבייש ולשמ תשר רתאב ,שקבתמכ ,הבוגי ףסומה
תשרב .ףסומב התוברועמ םייתסת ,הארנכ ,תאזבש) IOL
רבעשל ,ריופ רורד ותוא ךורעי .(תוגיגח םידחאמ אל ןקוש
לש ,טעומ ןויסינ שי ריופל ."ביבא לת ןמז"ו "בירעמ תוברת"
הז שדח ךכ לכ םוידמב לבא ,תשרה לע דבלב םישדוח רפסמ
אל "טנרטניא ןטפק" ןיזגמבש אוה רורבש המ .קיתו טעמכ
ןיזגמש ומכ ,תונוש תוספדמ ןיב תויתאוושה תובתכ אצמנ
לש ריינה גוסו הספדהה תוכיאב קסעתמ אל תורפס יאשונב
.םינוש םירפס

אב ינא .תיתוברת היצטניירוא היהת ףסומל" :ריופ
ןורטאיתהמ לידבהל .רתוי ןיינעמ םוחת הזו ,תוברתהמ
ךפוהש עונלוקהו וטיאל עווגש קורה ,תמ ירמגל דלונש
דיחיה םוידמה אוה טנרטניאה ,דוריו תוחנ ינקירמא תויהל
."וב םירוק םירבדש

,ןימא ודיעו יחמק הנולא תא אצמנ ומסרפיש םיבתוכה ןיב
,גתומהו רוטה ,טנרטניא ןטפק לש םירתאה תרוקיב םגו
הלמפו רמות תולילעל תפסותכ .שדחה ףסומב םסרפתת
םינכת םג "ןיזגמה - טנרטניא ןטפק"ב ומסרופי ,ןוסרדנא
.(התוא וקחיש) Wired ןיזגממ ,דחוימ םכסה יפל ,ומגרותיש


טנרטניא ןטפק הז ימ זא

טרופסל וכפה טנרטניא ןטפק לש ותוהז תא תולגל תונויסנה
"עובשה רתא" ורוטב ,ןימא ודיע .תומייוסמ תופוקתב ץופנ
יוליגל תורחת לע םעפ זירכה ,(טנרטניא ש"רטל שדקומה)
אל התשע ןולוחב ןוכיתמ םיבשחמ תתיכ .ןטפקה תוהז
,ןטפקה תוהז תא הלגי ימ תימינפ תורחת המצעב ןמזמ
תותליאש תורשעב "החנמ וק" לש תרשה תא הפיצהו
ןובשח תועצמאב ינומלא לש הסינכ המשרנ רבמצדב .Finger
."טנרטניא ןטפק השרומ" אוהש ,"ץראה" יריכבמ דחא לש
לש ותוהז רחא חרחרל התיה הרטמהש םידשוח "ץראה"ב
.ןטפקה

ךרוע ,35 ,ןופלא בד אוה ,םירקי םישלוג ,טנרטניא ןטפק
,דיחיה בתוכה אל אוהש יאדול בורק ."ץראה" ףסומ
ףסומב רוטה תחת תפפותסמה טנרטניאה תטיישל שי םא לבא
.אוה הז זא - ישאר לבוח


דב אלפון
רשאמ אלו שיחכמ אל .ןופלא
"תרושקתה" ןיזגמ תובידאב .ןוגד ידג :םוליצ

תורוקמ המכמ בלצוהש ,עדימ עיגה רוטינומ תכרעמל
בתוכה אוה ןופלאש רשאמה ,"ץראה" ןותיע ךותב םיישונא
ותוא םזיש הז םג אוה ."טנרטניא ןטפק" רוטה לש ירקיעה
.סופדל ותוא ןיקתמו היגמ ,ךרועש ידיחיהו

םעפב ,רמול יל םתתנש תונמדזהה לע הדומ ינא" :ןופלא
םימעפ הברה ירחאו ילש תיאנותיעה הריירקב הנושארה
."'הבוגת ןיא' םילמה תא ,יוטיבה תא יתעמשש

?קימיג אוה טנרטניא ןטפק

ןויליגהמ רבכ ,טנרטניא ןטפק .קימיג םתסמ רתוי הז"
םתדיל תא הוויל אוהשו רגובמ אוהש רמול דיפקה ,ןושארה
.(.ש.ג ."םימוידמ" ,וזכ הלימ ןיא .םירמוא ךכ) םיבר הידמ יעצמא לש
התיה הליחתכלמ ןטפקה לש ותשיג ,םוחתב םיבתכה בורל דוגינב
לבא ,ןטפקה לש ןוקייאב ,קימיגה ןמ הזב שי .תינקפס דואמ
."םוידמה לע ונלש טבמה תדוקנ לע הרהצה םג וז


?הבוגת שי ךל

?רוטינומ ןיזגמ לע ינורטקלא ראודב םינוכדע לבקל הצור
Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !
[ ימינונא ראוד | םילגד םילגד | תשרב לבא | לבזמ בהז | ןווקתמ ץראה ]
[ תועד | ימוי רתא | בוט רפס | בשחמה תא בצע | סופיטבא | תוליכר ]
[ ראוד | םדוק ןוילג | םניח יונמ | םיטידרק | ךרועה רבד ]