ספיישל אבטיפוס


רוטינומב תימלוע הרוכב תעמשה

ץרמ ףוסב רוא האריש "סופיטבא" לש ינשה המובלא ךותמ ,"הילצרה"

אבטיפוס


:םיכירצ םתא סופיטבאל ןיזאהל ידכ
.ןאכ גישהל רשפא התוא ,Real Audio תנכות
תוחפל 28.8 תוריהמב םדומReal Audio 28.8 , :סופיטבא ,"הילצרה"
(ן'זיווטנ ךרד םירבוחמל ץלמומ) "'ןזיווטנ" :Real Audio רברס

Real Audio 28.8 , :סופיטבא ,"הילצרה"
"תשר יפד" :Real Audio רברס

סמועבו בשחמה תוכיאב היולת לילצה תוכיא :םכבל תמושתל
תשרה לע
.רטכש לייא :ןחלו םילימ "הילצרה"

הילצרהמ וישכע יתרזח
החונמ רסח בבותסמ
רדסב היהי לכה ,יתוא םיעיגרמ
הז לכ םע השוע ינא המ ,ינאו

הילצרה לע בשוח ינא
דחא ףא םש ריכמ אל ינאש
יתקחצ ,יתיכב ,יתרביד ,יתבבותסה זא
יתלדתשה תמאבש רפסל בייח ינא
לדתשמה ירועמ יתאצי טעמכ
לכה לע רומשל ,לתחל ,לפטל
הז לכמ יל ראשי המ ,ללכבו

בוט רתוי יל היהי ,רחא ןמזב ,רחא םוקמב

תועתל קיספהל בייח
ריכמ אל ינאש םיכרדב
יתלחתה ונממ םוקמל רוזחל
הז לכמ והשמ ראשי ילוא זא ,זא קר


Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !
[ ימינונא ראוד | םילגד םילגד | תשרב לבא | לבזמ בהז | ןווקתמ ץראה ]
[ תועד | ימוי רתא | בוט רפס | בשחמה תא בצע | סופיטבא | תוליכר ]
[ ראוד | םדוק ןוילג | םניח יונמ | םיטידרק | ךרועה רבד ]