עושה זהב מזבל

רשבה ץיצק,Spam -ל הליבקמ תירבע הלמ ןיא
.ימוסרפ ינורטקלא ראודל ףדרנ םשל ךפהש רמושמה
לברא ליג תא הרצע אל םלוה ינויצ חנומ ןיאש הדבועה
קווישל הנושארה תילארשיה הרבחה תא םיקהלמ
ראוד תועצמאב םיחלופמ דעי ילהק יפל רישי
לבז ראוד :הטושפ תירבעב ,וא ,ינורטקלא


ןומיר ליג

םיטקיורפ המכל ףתוש היהש לאלצב רגוב ,29 ,לברא ליגל
הידמיטלומ דמלמהו תילטיגידה הידמה םוחתב םימישרמ
אוהש הדבועה םע היעב ןיא ,הילצרהב ימוחתניבה זכרמב
אוה ,ךפהל .לארשיב ינורטקלאה ראודה תא לבזל ךלוה
DIM (Direct (היהי בורקב ,רתא ןיא) ,ולש הרבחהש ךכב האגתמ
.ךפיהלו ,רחוסה תא אוצמל חוקלל רוזעת (Internet Marketing
שקבתמ ךלהמכ ליג האור השדחה הרבחה תא ,ללכב
םיכורא םישדוחב רחאמ דימתש ילארשיה בצקל םאתהב
ךירצ ,ותטישל ,םיירסומה םיטביהל .ב"הרא ירחא םינשו
לכ לע ובש םלוע והזש ךכל םיסחייתמ רשאכ קר סחייתהל
לש ןופלט םע םיטנגמ השולש םיינש אוצמל רשפא רזירפ
ץורעו םינופמטל תמוסרפ םירורפג תספוק לכ לע ,תוירציפ
שי הזה םלועב ."םייק ינא עמשמ הנוק ינא" ותמסיסש םלש
תאו - ןיעה תא ךל סופתל הסנתש ,DIM לש המזויל םוקמ
.בוט ולוכש רתאל ךתוא ליבוהלו ,רבכעה

גיל ארבל בכחול
לארשי לש ראודה תובותכמ 80% לעמ .לברא ליג


,ךתוא םג וסינכה DIM לש ה'רבחה ,בל םישי דחא ףאש ילב
ינורטקלאה ראודה תובותכ בור רגאמ לא ,םתנעטל
,קוחל םאתהב ,םושרהו) ףטוש ןפואב ןכדועמו ,לארשיב
80%-90% ןיב רגאמבש ןעוט ליג .(עדימה ירגאמ םשר לצא
,ןושארה ץורעה ומכ .לארשיב ינורטקלאה ראודה תובותכמ
לכב ומכ ,תובותכה תא .תורוקמ ףושחל ןכומ אל אוה םג
ימוחת יפל ןיימל םילדשמ ,רישי רווידל תוחוקלה ינודעומ
,"חוחהו סוטקקה" רתאב תצצהש וזה םעפה תא רכוז .ןיינע
שדח ץוק לכ לע תמא ןמזב עדת התא וישכעמ .והז ?חיננ
.ירבעה טנרטניאב ץוציש

שיש םילארשיה בור םידיתע ,ליג ירבדל ,שממ ולא םימיב
קווישה יבתכמ תא לבקל ליחתהל ינורטקלא ראוד םהל
וסימעי אלו םיתצמותמ ויהי וללהש חיטבמ אוה .רישיה
לע ידמ רתוי
,ירקיעה רסמה היהי "וזה תבותכל ךל" - ראודה תובית
עקר תולימ המכו ,תיטנוולרה טנרטניאה תבותכב הווליש
ךיא יוא ,וקילקת םתאש חיטבמ ליג ,וגאדת לאו .תונרקסמ
,רדסי ,ץורקיש בצועמ טנרטניא דומעל ועיגתו ,וקילקתש
תולאש המכ לואשלו ,והשמ םכל רוכמל הסני רקיעבו ,תרשי
.ידיתע שומישל תויפרגומד

רבעמש תונחה .םינטקה םיקסעה לע אקווד םיכלוה D.I.M ב
רשק םוש - םירוטלטסניא ,תיתנוכשה הדעסמה ,הניפל
םיפלא תרומת .ןאכ ץוחנ אל תשרהו םיבשחמה םלועל
בשחמה עקרמ תויטרפל סנכיהל רשפא םירלוד לש םידדוב
ריבסמ ,ףסכ ותואב ירה .ץראב טנרטניאה ישמתשמ בור לש
עיגתש ,ןומוקמב הבולע העדומ וליפא גישהל השק ,ליג
ומכ תידיימ הינקל ךושמת אלו םישנא רתוי תוחפ הברהל
.טנרטניאב רושיק

להק לע תירבה-תוצראב יוסינ הכרע הרבחהש רפסמ ליג
תא ןהו הדובעה תטיש תוליעי תא ןה חיכוהש םצמוצמ
,הלילחו סח ,סורקת אלש ,תיגולונכטה תכרעמה תונמיהמ
ךושמל הסינ הארנכ אוה - תודשא רהזי לש הרקמב ומכ
,ולש שדחה קסידה לע וארקיש ידכ ,שדוחמה רתאל םישנא
D.I.M -בש סנא'צ - ינש לש ראודה תרש תליפנל תועטב םרגו
םייאקירמא ראוד יתרש" םע םידבוע םה .םיחקול אל
ראודה תובותכ תא ,םהירבדל ,בטיה םינייממו ,"םישדח
.םתושרבש

הלאכ לבז-יבתכמ ףטוש ןפואב םילבקמש םישנא םישוע המ
קשחה תא םהל םיאיצומו ראודה תבית תא םהל םימתוסש
ימ לכל רשפאל בייחמ קוחה ?שולגל תוחפל וא ,תויחל
לעו ,ויטרפ תא קוחמל םג ונוצרמ אלש הזכ רגאמב עיפומש
תאצל תידיימ תורשפא ללכית חלשיתש תרגיא לכב ןכ
םא קר חילצת תאזה המזיהש דמלנ ןאכמ .תיפוס קחשמהמ
ןמ הלאכ םירגאמ תירבה תוצראב .הלועפ ףתשי להקה
םינכומ םישנא הב ,לארשיב .רהמ יד םינקורתמ םתסה
טנרטניאב םהלש יוליבה ילגרה תוידוסו תויטרפ לע רתוול
,(םסרופמה גניקטנ לאשמ) רבכע דפב תוכזל יוכיסה תרומת
לע סאמית איהש דע ןמז דוע חקייש השדח העפות יהוז
.יאדכ אלל קסעה לכ תא וכפהיש םישנא קיפסמ

לוכי לבזה תורגא תאיב תארקל ןגראתהל הצור רבכש ימ
ונלוכו - דחוימב זגרתה הארנכש דחא יטירבב עייתסהל
תישפוח הנכת בתכו בשיו - םילגנא זיגרהל השקש םיעדוי
ימוסרפה ראודה ףיצמל יטמוטוא ןפואב הבישמש הדרוהל
.תוירוקמ תוללק םתסב וא העיבתב םויא ,תונולתב עשורמה

?הלו? זה דואר
םיקזח ראוד יתרש .לברא


תא לבקל ונבצעתי םישנאש ךכמ דרטומ אל ,רומאכ ,ליג
קלחמ לכה ךסב ינא ?ינא" :ךייחמ אוה .ולש ראודה
."טנרטניאה לש םיריילפהIsraeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !
[ ימינונא ראוד | םילגד םילגד | תשרב לבא | לבזמ בהז | ןווקתמ ץראה ]
[ תועד | ימוי רתא | בוט רפס | בשחמה תא בצע | סופיטבא | תוליכר ]
[ ראוד | םדוק ןוילג | םניח יונמ | םיטידרק | ךרועה רבד ]