לכל איש יש כתובת

אוה שדחה םוידמב בושח ןורתי .תחאמ רתוי ,םימעפלו
לש ומש ףילדמ רתתסה ךיא .רשפאמ אוהש תוימינונאה
לש תונומת הלעתשכ ךתוא והזי אל ךיא ?כ"בשה שאר
ןאזוס רותב ההדזת ךיא ?תשרל תומוריע םיזיע
רימא ?14-ה ןב השנמ םצעב התאש ןמזב תינידנולבה
ימינונא ינורטקלא ראודל ותורכמתה לע רפסמ רחש


רחש רימא

םישדוחב רתויו רתוי תיטיא הכפה טנרטניאל השיגה
יקפס תא םישאהל איה רתויב תינויגהה הייטנה .םינורחאה
תיקפס ,וקסיס וא קזב ,םייטיאה םיווקה ,טנרטניאה
איה תיתימאה הביסה םלוא .תשרה לש תירקיעה םיבתנה
הלעמ םותחל ."ינורטקלא ראודב קחשמ בוש רחש רימא"
.ומצעל םינורטקלא םיבתכמ יפלאו תואמ חולשל הינאמ שי
תונפומ תומודמ טנרטניא תובותכ תואמ רבכ ילואו תורשע
.טנרטניאה תא םויה לכ ךשמב תומסוחו היינשל תחא


תורכמתהה ךילהת

יתישע רשאכ ,הנש יצח ינפל הלחה ןיינעל ילש תורכמתהה
הלודגה הידפולקיצנאה ,ןיילנוא הקינטירבל ןויסינ יונמ
יונמ לבקל ןתינ הילאש ,(הל הצוחמ םג ילואו) טנרטניאב
רחאל .ינורטקלא ראוד תבותכ תועצמאב םלש עובשל םניח
תמאב יתקקזנ ובש םויה עיגה ,עובש ךשמב יפיפח ןויע
שפחל יתצלאנ רמגנ ילש יונמהו רחאמ לבא ,הידפולקיצנאל
המכו המכ הלגמ הטסיו הטלאב ריהמ ןויע .יפילח ןורתפ
.שרוד לכל ינורטקלא ראוד תבותכ םיעיצמה םירתא


צפרדע אנונימית

תוימינונאה יקפס

תוליעפ עיצמש hotmail היה יתאצמש ןושארה ראודה קפס
ןויע ,הלבק ,חולשמ רמולכ .web-ה תועצמאב האלמ ראוד
לש תינויסינה הלעפהה ןמזב .ינורטקלא ראוד לש קויתו
,שדח היהש הדבועה לשב םיענו לק וב שומישה היה hotmail
תכרעמה הרבצ םיחלצומה םוסרפה יצמאמ בקע םלוא
ראודב שומישה תא ךפהש רבד ,םייונמ ןוילימ יצחמ הלעמל
.ירשפא יתלב טעמכל הז

הז ראוד תרש .netaddress וניה אבה תוימינונאה רשפאמ
ףסונב :םירופיש םע ,hotmail-ל המוד תוליעפ םויכ ללוכ
ראוד ישומיש תרשה רשפאמ ,web-ה ךרד ינורטקלא ראודל
תבותכל Forward תוינפהו pop3 account רמולכ ,םייטרדנטס
netaddress -ב תמייקה תפסונ תניינעמ תורשפא .תרחא ראוד
.ויגוסל לבז ראודמ ראודה ןוניס תורשפא איה


תרבגתמ היססבואה

ינורטקלאה ראודה ילצא ךפה Netaddress-ו Hotmail רחאל
-30ל בורק יתפסא התע דעו ,היססבואל ףסכ הלוע אלש
,רכמתמ לכ לצא ומכ .ילש ביבחתה תא וניזיש םיקפס
תוכיאה םלוס רשאכ ,ראודל םינויפאו םינויצ תתל יתלחתה
וא WEB Email) שומישה תטיש יפ לע אל יונב ילש יטרפה
תלבק לש ינויגהה רטמרפה יפ לע אלא ,(Forward Email
.םימי רפסמ ,תועש רפסמ ,ידיימ :הרוחסה

WWDG-בש הדבועה טעמל תופסונ תובותכב םכתא האלא אל
-ל תורשפא םגו web תבותכ םג ידיימ ןפואב םילבקמ
,POP3 account םג םילבקמ Geocities -בו POP3 account
.דבעידבו דימ ,םניחב טנרטניא ידומע ןוסחאל םוקמ םגו


םידלי ,תוסנל םכל יאדכ

תימשרה הביסה .םלוכ טעמכ ?הז תא ךירצ תמאב ימ זא
עגרב .טנרטניאה יקפסב תולתה רסוח איה תצלמומה
םוקמ תא וא הטיסרבינואה תא בוזעת ,קפס ףילחתש
.תבותכ התואל בותכל ךישמהל ךירכמ ולכוי ,הדובעה
ונתאמ דחא לכש איה תמאהו ,תינפעמ יד הביס וזש ןבומכ
ר"דב קחשלו הלואש תוהז םעפ ידימ ץמאל הצור היה
םניח ראוד תבותכ .(יל המדנ) דייה רטסימו ליקיי'ג
רשפאמ הז רבד .תשרב רחא והשימ תויהל ךל תרשפאמ
,םיאונש םישנא לבז ראודב ץיצפהל ,םירכומ םישנא ללקל
ךמצע תא אטבל וליפאו ,םעפ דועו םעפ םניח ייונמ לבקל
תואימחמ תוזופב תודוסח תורוחב לש תונומת תאלעהב
לכות וללה תוכרובמה תויוליעפה לכ תאו .תשרל (ךפיהלו)
,ךלש טנרטניאה יונמב הפתושה ,ךתשאש דחפל ילב תושעל
.ךתוא והזי ,תשרל םושלש רבחתהש ,ךלש אבא וא


עוד צפרדע אנונימית

םניחב תורישה המל

ראודה יקפסל ,םהל הווש הז המל איה תניינעמ הלאש
תשרב םניח ראוד תובותכב הריהמ תוסנתה .ימינונאה
.ךלש תבותכתה לע םימסרפמ םה :הבושתה תא תקפסמ
תעדוה דמצות (חלשתש םג םיתעלו) לבקתש ראוד לכל
.תשרב םינוש םירצומ שוכרל העיצמה תמוסרפ

ירצוממ) םירכממ םירמוח לש קפס לכ ומכ ,ךכל רבעמ
ךותמ ,םניחב ךתוא רכמל םיגאוד םה (םימס דעו טלאוט
ותואב ךישמהל הצרת םא .קיספהל הצרת אלש הבשחמ
ידכב הנשל רלוד 10-100 ןיב לש תולע םלשל ךרטצת ,תוריש
.ךלש ראודה תבותכ תא קזחתל

יביטריפסנוק םוידמל תינייפואה ,הרבס התלע הנורחאל
לעפותמ ימינונאה ראודה אשונ לכ יכ ,טנרטניאה ומכ
בוקעל םיצורה ,םיאקירמאה ןוחטיבה יתוריש ידיב השעמל
לבא .טנרטניאב םיטוסו םיעשופ ,םילגרמ רחא ותועצמאב
.היצלוקפס קר וז ,תמאב

-ל ילא חולשל ןמזומ ,םניח ראודל שדח רתא אצמיש ימ לכ
תלבקתמה םניח forward תבותכ ,amir@israelmail.com
.iname תוריש תועצמאב
Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !
[ ימינונא ראוד | םילגד םילגד | תשרב לבא | לבזמ בהז | ןווקתמ ץראה ]
[ תועד | ימוי רתא | בוט רפס | בשחמה תא בצע | סופיטבא | תוליכר ]
[ ראוד | םדוק ןוילג | םניח יונמ | םיטידרק | ךרועה רבד ]