:תדחוימ האצוה :28/2
ןיזגמל ותוא וכפה המלו ,טנרטניא ןטפק הז ימ

ךרדה תא ונל וארי בשחמה יקחשמ :שדח רמאמ .23/2


תוכן העניינים
[ ימינונא ראוד | םילגד םילגד | תשרב לבא | לבזמ בהז | ןווקתמ ץראה ]
[ תועד | ימוי רתא | בוט רפס | בשחמה תא בצע | סופיטבא | תוליכר ]
[ ראוד | םדוק ןוילג | םניח יונמ | םיטידרק | ךרועה רבד ]