בשחמל ירוקמ םייהנפוא חק

לע רוטינומ ישלוג רובע דחוימב ןכוה אבה ךסמה רמוש
DayDream Studios, Ney York -מ םייהנפוא 313 ידי

רצק ומורפב תופצל ולכות ,םכנפדפדב ביווקוש ןקתומ םא
.(65k) ךסמה רמוש לש

הטמלש דפרקה תא ופטל ךסמה רמוש תא דירוהל ידכ
.(789k) יטרדנטסה ZIP-ה ץבוק תא ודירוהו

!והזו ,הנקתהה תנכות תא וליעפה ,ותחיתפ רחאל

:הבושח הרעה

הלעפהה תכרעמ תא םיצירמה םיבשחמ לש ןווגמ לע הסונ ךסמה רמוש
.תונושה היתואסרג לע תונולח

אל רוטינומלו תידעלבה םכתוירחא לע איה ךסמה רמוש תנקתה ,תאז םע
.ותלעפה וא/ו ותנקתהמ האצותכ םרגיהל לולעש קזנ לכל תוירחא לכ היהת
(?םתבשח המ ,תחתה תא םיסכמ ונחנאש חטב)


לחץ כאן - הורד מיד
ילע ץחלםיניינועמה םירצוי
.ןאכל תונפל םילוכי רוטינומב וז תרגסמב תודובע םסרפל


?ילש ךסמה לע ץפוק ימ

םכלש רוטינומה לע ודצרי תוינועבצ םיעדרפצ
,הפק ןיכהל ,םיתורישל וכלתש םעפ לכב
.ןכשב טיבהלו תוינקה ץורעב תופצל

רצק ומורפב תופצל ולכות ,םכנפדפדב ביווקוש ןקתומ םא
.(23k) ךסמה רמוש לש

הטמלש דפרקה תא ופטל ךסמה רמוש תא דירוהל ידכ
.(832k) יטרדנטסה ZIP-ה ץבוק תא ודירוהו

,הנקתהה תינכות תא וליעפה ,ותחיתפ רחאל
.רמשמה לע דומעת עדרפצהו

:הבושח הרעה

הלעפהה תכרעמ תא םיצירמה םיבשחמ לש ןווגמ לע הסונ ךסמה רמוש
.ונלש םיבשחמה לכ לע ןקתומ אוה ,השעמל .תונושה היתואסרג לע תונולח

אל רוטינומלו תידעלבה םכתוירחא לע איה ךסמה רמוש תנקתה ,תאז םע
.ותלעפה וא/ו ותנקתהמ האצותכ םרגיהל לולעש קזנ לכל תוירחא לכ היהת
(?םתבשח המ ,תחתה תא םיסכמ ונחנאש חטב)


לחץ כאן - הורד מיד
ילע ץחל


בשחמל םיטפט

תעבראמ דחא תרזעב םכלש הדובעה ןחלוש תא שדחמ ובצע
.רוטינומ רובע ןתוד הנפד ידי לע ונכוהש ,םישדחה "םיטפט"ה

:3 פייקסטנ םע ה"נשת תונולח ישמתשמ

הנומתהש רחאל .וילע וקילקהו םיירשפאה םיטפטהמ דחא ורחב
הלגתי .ינמיה רבכעה רותפכ לע וצחל ,בשחמל הלוכ הדרוה
.Set as wallpaper רוחבל שי טירפתב .טירפת


טפט ראשון
(155K) ןושאר טפט


טפט שני
(72K) ינש טפט


טפט שלישי
(193K) ישילש טפט


טפט פרוש
שורפ ,יעיבר טפט


?םינפבמ רוטינומה הארנ ךיא

ןחלוש תא שדחמ בצעל תורשפא ךל ןתונ רוטינומ
.שדח "טפט" תנקתה ידי לע ךלש בשחמב הדובעה

קישור לטפט הצפרדעים
:3 פייקסטנ םע ה"נשת תונולח ישמתשמ

.הטמלש תוירשפאה תויצולוזרה יתשמ תחאב רוחבל שי
שי ,בשחמל הלוכ הדרוה הנומתהש רחאל
.טירפת הלגתי .ינמיה רבכעה רותפכ לע ץוחלל
.Set as Wallpaper רוחבל שי טירפתב

:תויצולוזר יתשב םייק שדחה הדובעה ןחלוש
ב"ק 55 600 x 800
ב"ק 40 480 x 640