ונל סרה המ
,הנשה תא
ןבצעי המ
,האבה הנשב
רשפא המו
ןיינעב תושעלןאכמ הסינכה