דבר העורך

;םירקי םישלוג

םעפהש קר .ןויליגה תאצוהב רוחיא לע תולצנתה ,בושו
ןאכ רג אל ,תיחכונה ותרוצב ,רוטינומ :בוט ץורית שי
יתרגיש היהי הזש ינפל יחרכה דעצ םישוע ונחנא .רתוי
.ונחנא הז ,םתא אל הז .םינתשמ ונא .ידמ

.םייחב הנש ומכ םה טנרטניאב יצחו שדוחש םירמוא
יחתפמש זאמ טעמ טאוה םייונישה בצקש תורמל
רשאמ םיקבאמב רתוי עיקשהל וטילחה היגולונכטה
.העונתב ןיידע תילטיגידה הכפהמהש ירה ,םירצומב
וזה עדרפצב םגו .ונלש תילולשב םגו ,םלועה לכב
םדוקמש בושיחה תחסונ יפלש ,הילע הפיקשמש
.יצחו שולש לש גלפומה ליגל רבכ העיגה

עיפוהל רובעיו ,ןוחריכ תאצל קיספמ רוטינומ ןיזגמ
םיאנתה .שדוחב םימעפ שמחל שולש ןיב לש תורידתב
.אופקל אל ונתוא םיבייחמ םילעופ ונא םהבש םיימנידה
קוציל דואמ לק תנווקמב םג ,תספדומה הידמב ומכ
,לבא .שדחמ ןוילג לכב םיאלממ ןתואש תוינבת
.םוידמה דגנ דובעל הז

ונל תרשפאמ היגולונכטה .םיארוקה ןוצר דגנ םגו
םידומע וליאו ,רתאב םיראשנ םכבור ןמז המכ תעדל
ראוד תבית םג ונל שי .רתוי הלודג תוירלופופל וכז
.הב שמתשהל גהונ םכמ ןטק אל קלחש ,ינורטקלא
ןכלוכ טעמכ) וניארוקל בושמ ןולאש םג ונמסרפ
עדימל םיבושק תויהל ונילע .(םינבה םג ,תוינניש
.םילעופ ונא וכותבש םוידמה ומכ תונתשהלו הזה

אוה .הנוש לג ךרוא קר היהי אל שדחה רוטינומל
;ןויליגב םימטייא תוחפ :רתוי ירירשו הזר היהי
תוליעיהו תוחונה םעו טווינל לק ;קנעה ןכותה ףי'ג אלל
םישמתשמש םכמ ולאל .םינותנ דסמ ססובמ ןויכרא לש
לבקל תורשפא היהת פייקסטנ לש ראודה תנכותב
ראודה אתב .InBox Direct תייגולונכטב םינוכדע
ובש םירושיקהמש ,תירבעב ,HTML ףד היהי םכלש
םיניינעמש םישדחה םימטייאל רשי ץופקל ולכות
.ןמזה תא םכל זבזבל אלש לדתשנ .םכתא

.םכתא עיתפהל לדתשנו


רחסמה דרשמ לש תיתנשה תורחתב םיפתתשמ ונא :ןכ ,הא
.םש עיבצהל םילוכי רתאב םירקבמה םישלוג םג .הישעתהו


Israeli HyperBanner Advertisement
Member of the Israeli HyperBanner !