דנלוהב םירקאהה לביטספמ דחוימ חוויד !ןייל ןוא וישכע
םש תויהל םידגנתמ םתייה אל

NetlyNewsNetwork ad banner


מוניטור
הגיליון הבא 31.7.97 ,ישימח םוי ,9 'סמ ןוילג גיליון קודם

קוסנם בזק

ומישאה הלחתהב .ליד גיב הזיא דועו
םה וישכע ,קזב יתבוש תא ן'זיווטנב
,םשא אל דחא ףא םאו .םיגייתסמ
לוכי הזו .ונתוא הצפי אל דחא ףא
בוש תורקל


בואש אסיר תודה


קנאפה תוקהלמ תחא ,"יזננא קנאקס"
עובשב העיגמ ,הינטירבב תוחילצמה קור
ירוא .םניחב .הפיח למנב העפוהל אבה
םישדקומה םירתאה לעו הקהלה לע רטכש
הל


עורו, יא פראיירים


הלעמלמ ,לאמשמו ןימימ .םכתא םיקפוד
םימרוג טעמ אל .הלחתהל ףוסהמו הטמל
ישלוגל ,תושפיטמ וא עורמ ,םילכנתמ
רבודמ ,קזב לש הרקמב .ץראב טנרטניאה
שדח רודמ .םידבועב םגו הלהנהב םג


עמוד האש


לש ץיזמוקב דקומה לע םישנאו םירתא
הציחמב רתסנ רתא הלגתה .קניל בקעי
ןותיע ,תוציחמ הנוב לש ורתאב תדרפנ
דומע תעידיו ומצעמ קיזחמש טנרטניא
"ןושאר רוקמ"ב תכחוגמ ןושאר


פרחח אורח


להינ ,ןטסינגפאב יסורה אבצב םחלנ אוה
לע תוניצרב בשחו הטא-המלאב תונוז תיב
ויתודובע .קזב ידבוע דעו ר"וי דיקפת
רעוסה וייח רופיס תא בטיה תופקשמ


דבר העורךףוס ףוס הליחתמ תשרהש המדנ היה עגרל
קר לבא .הל יוארה םוקמה תא שופתל
םיטיהר ירחוסמ ,תודסומו םיקסע .עגרל
םירתא םיחתופ ,הלשממה שאר דעו
תצק) תחוודמ הידמהו ,ררחסמ בצקב
עגרל .(תולעפתה ןומה םע לבא ,תורובב
.םיימיטפוא תמאב ונייה

,קזבב התיבשה אלימ .עגרל קר לבא
הז המכ ךירצ היה דועש ימל החיכוהש
סופתל םידבוע ידעוול תתל ןיינעל אל
תא םידרגמש עגרב .םיציבב הנידמה תא
דוד תייר'צנפ") רוביצה יסחי יופיצ
הליהק םע ,יביטקארטניא רתא החתפ
ונא ,יברעמה ("טא'צ וליפאו תנווקמ
.ונלש תויניטנבלה אולמב םילגתמ

לש הרצק אל המישר תכרעמב ונכה
םישוע אל ונתעדלש ,תודסומו םיפוג
תא ,לעופב םיעקות ףא םיתעלו ,קיפסמ
.לארשיב טנרטניאה תוברת תוחתפתה

הסני "םישלוגה ורוע" שדחה רודמה
רתאל רבחתהל רהמ רתוי הז המל ררבל
הלוע הז המל ,הפיחב רשאמ הקט'צמקב
ונא ,רוזעי רקיעבו הברה ךכ לכ ונל
םיערל ריזחהלו רוטיק איצוהל ,םיווקמ
.םלומגכ

תושעל רשפאש דיחיה רבדה ,םימעפל
אוה לזמה .קועצל אוה חוכה ילעב לומ
ךכ לכ אל רבכ הז ,ילטיגידה ןדיעבש
.ונתוא ועמשיש גואדל השק

ישנא םה ,ןבומכ ,וב ובככיש םינושארה
םהמ דחא ףאל .םידבועהו הלהנהה .קזב
היהי ונלש המל .ונתיאמ תפכיא אל
?םהמ תפכיא

ןושמש ידג


[ םיבתוכ יפל | םיאשונ יפל | תונוילג יפל :ןויכרא | רעשה דומע ]
[ ונל ובתכ | ןודעומה ןולאש | !םניח יונמ השע | תונתמה זכרמ ]

מ"עב תנווקמ תונותיע 404 1997 © תורומש תויוכזה לכ


חזור למעלה