טווינה תנכותב שדח ןולח תחתופ הז דומעב םירושיק לע הציחל
This space for rent


Flame!ול יוארו ,תונוגמ תודימ ןה שרל געלו דיאל החמש ,תויניצ
.ורהזית זא .ןהמ רהזיש םדאל

קו מפריד זה עיקרון יסוד במורשתנו

,שדוחכ ינפל הזה דומעה בתוכ לש יטירגטניאב לטוה יפוד
ותנעט תא ףקותב וללש םימעזנ םיליימיא לש הרוש תע
טנרטניא תא תושמשמ לילעב תויקוח יתלב תונכות היפל
הנושארה םעפב .יוגש היה םטייאה ,ןכ םנמאו .בהז
תולצנתה ,תשרה לע היהש טסקט הנוש רוטינומ תודלותב
,יארחאה דגנכ וטקננ םימיאתמ םידעצו המסרופ המיאתמ
.ולא תורוש בתוכ הרקמב אוהש

אינטר.נט.זהב

דומע תרודמ התבוכש ינפל עגר לבא ,םוגע היה ןכא בצמה
שממ עובש ותואב .תושדח תודבוע וררבתה ,תיפוס שאה
לש בוטה המשב העיגפה לע בהז טנרטניא ישנא וננולתה ובש
המ) םהלש ץלמומה עובשה רתאכ רוטינומ בכיכ ,הרבחה
תובשחמל םרג רבדה .(םנוויכמ תוסינכ טעמ אלל איבהש
רבד לש ופוסבו ,ןיזגמה לש הריכבה הלהנהה ברקב תוקומע
,דומעה לש ומוסרפ ךשמהב תלעות שי תאז לכבש טלחוה
תא קר ,האלהו התעמ ,בותכל וילעש ןיבי יקנילש יאנתב
.תמאה

קו מפריד זה עיקרון יסוד במורשתנו

.תוצורפ תונכותב שמתשמ ן'זיווטנ לש רתאה
.תוצורפ תונכותב שמתשמ סבולג לש רתאה
.תוצורפ תונכותב שמתשמ ץראה ןותיע לש רתאה
.תוצורפ תונכותב שמתשמ הלאוו לש רתאה
.תוצורפ תונכותב שמתשמ והינתנ יביב לש רתאה

קו מפריד זה עיקרון יסוד במורשתנו
הפלצת החודש

,קהבומ ימואל ןווג לעב שדח יעובש ןותיע ,"ןושאר רוקמ"
ילארשי תרושקת ףוגל קנעומה סרפב ישדוחה הכוזה אוה
אל .הילע בתוכ תאז לכבו טנרטניאב ולש םייחהמ ןיבמ אלש
אל לבא ,םירחא םינותיעב המיהדמ תורובב ונלקתנ אלש
חסונה ןלהל .התובישחב הינשה העידיב ,ןושארה דומעב
:ירוקמה ריבחתב ,אלמה

טנרטניאב ןיינע תולגמ ימואלניב רורט תוצובק

תוכרעמ לש תוליעפ קוחרמ שבשל תלגוסמה הטישב רבודמ
המצועב םיטנגמ-ורטקלא םיסלופ תועצמאב םיבשחמ
תימויה תינורטקלאה הרודהמה ,"זוינ-ילטנ"ב חוויד .הקזח
ולפנ היסורבו הילגנאב םיקנבש ,הלגמ ,"ןיזגמ-םייט" לש
תויפונכ לש הפקתמל ןברק

שומיש תושוע םימעה רבחמו דנלריאמ רורט תוצובק
קשנ תוכרעמ לש תוינכות תכישמו חותיפל ,טנרטניאב
קוחרמ שבשל תלגוסמה הטישב רבודמה .תומכחותמ
ורטקלא םיסלופ תועצמאב ,םיבשחמ תוכרעמ לש תוליעפ
.הקזח המצועב םייטנגמ-

הרודהמה ,"זוינ-ילטנ"ב םסרפתמה חווידה יפ לע
הילגנאב םיקנב ,"ןיזגמ-םייט" לש תימויה תינורטקלאה
דוע .וללה תויפונכה לש תופקתמל ןברוק ולפנ היסורבו
תרתחמה ןוגרא ,תויניעידומ תוכרעה יפ לע יכ ,חווידה ןייצמ
םשלו ,וז רורט תטישב שומיש תושעל ןווכתמ (I.R.A.) יריאה
לש שובישו הצירפ יחמומ - "םירקאה"ב רזענ אוה ךכ
.םיבשחמ תותשר

(קדצב .אירק אל ןפואב ספדוה בתכה םש)

Teror

תעידיב הלימ ףא :תוטשפב ,ונכרדכ ,הז תא רמאנ ואוב
.תקיודמ הניא ,תחא הלימ ףא לבא ,וזה ןושארה דומעה
רתאב טנרטניאה תושדח רודמ אוה "זוינ ילטנ"
אוהש רמול ."רנרוו םייט" דיגאת תולעבבש "רדנייפ'תאפ"
רמול ומכ ךרעב הז "םייט" ןיזגמ לש יהשלכ הרודהמ
לש תוינויזיוולטה תושדחה חפסנ םה 2 ץורע תושדחש
,"דעלט" תרבחב תוינמ שי "בירעמ"לש ללגב קר ,"בירעמ"
.ינשה ץורעה לש תושדחה תרבחב תוינמ שי המצע הלש

םייניע לע לפונ הארנכש ,הדחפהה עסמ .אלימ הז לבא
.םייאמ ןומדל טנרטניאה תא ךפוה ,וב תונינועמש
.היהי המ ,םידוהי יו יוא .טנרטניאהמ םיעיגמ םיטסירורטה
רבחלו תועידי יתש תחקל היה ןושאר רוקמב ושעש המ
השוע הנושארה העידיה .עבטה ךרדכ אלש ןפואב ןהניב
םילגוסמש תשרב היצריפסנוק יבבוח ינימ לכמ קוחצ
רשפאש םיסלופה חדקא ומכ תוינברוא תודגאב ןימאהל
ומכ תורתוכה גוסל געל םגו ,$300 לש תולעב ךסומב רצייל
לע תרפסמ הינשה העידיה ."ןושאר רוקמ"ב המסרופש וז
לעו ,טנרטניא ירתא םימיקמה רורט ינוגראו תוצובק
םג הינפה תתל םוקמ שי יתושדח חווידב םאה הלאשה
.רורטה ירתאל

רוקממ העידי טטצמ "ןושאר רוקמ" רשאכ םגש הארנכ
טנרטניאה ינפמ תורובהו דחפה תא תובלל בייח אוה ,ןושאר
לבא ,תילארשיה הידמב לבוקמ הזש ןוכנ .ילטיגידה םלועהו
.םלוכ ומכ תויהל הבוח אל וז ,ייה

קו מפריד זה עיקרון יסוד במורשתנו

תא רידגמ ,E-ton ירק ,ירבעה טנרטניאה םלוע לש "השאל"ה
ןותיעה"כו וגולב "ןושארה וטנרטניאה ןותיע"כ ומצע
דחאב "לארשיב ןושארה יולת יתלבה יביטקארטניאה
.ןוכנ אל :תקמונמ הרוצב הז תא חסננ ואוב .םירמאמה
םג ,"ןות-יא"ל המודבו ,הנשמ רתוי ינפל תאצל לחה "טנגמ"
תאיל .תשרה לע אצמנה םייללכ םיאשונב ןותיע אוה
תאז לכב אוה "ןות-יא" התעדלש הרסמ ,תכרועה ,סקורב
רוטינומ ונתעדלו ,בוט .ןושארה ירבעה טנרטניאה ןותיע
.םלועב הלודגה תילאוטריוה םירפסה תונח אוה

Eton

.הלימה תא םכל רובשל המל ,םישקעתמ םתא םא
הצע ,תאז לכב קר .ןושארה ירבעה טנרטניאה ןותיע םתא
הז ,ן'זיווטנמ ןולא תור תא םינייארמ םתא םא :הנטק
ץוח ."ידעלב ןויאר"כ הז תא ריתכהל ךחוגמ תצק תמאב
םירחאה תרושקתה ילכ לכ ,"סעיינ עטצעל"ו "רוטינומ"מ
.התוא ונייאר רבכ ץראב

קו מפריד זה עיקרון יסוד במורשתנו

ןותיע" לש רתאה רגסנ ,ותוא הליעפהש הרבחה תריגס בקע
.קדצב ."ביבא לת

קו מפריד זה עיקרון יסוד במורשתנו

םיאלממ אלו בהז יפד לש רתאהמ סקפ חולשל םיסנמ םא
:האיגשה תעדוה וז ,תוארוהה רחא

דפי זהב

"בהז יפד" לש עקשומה רתאב שיש םשור השוע ,ללכב
רתי ןיב .קיודמה ירבעה ריבחתה םוחתב קר אל תויעב
,"תוציחמ יפר"ל לשמל .םירתא םינוב םה ,םירבדה
rafimehitzot.co.il הנה טנרטניאב קוחכ המושרה ותבותכש
.תוא רחא תוא ,םמצעב ובתכי םישנא קפס ילבש תבותכ

Workers
ןכרצל ריבשמהמ רבכ הז תא םיריכמ ונחנא ,הז אלימ
קר םהילא עיגהל חילצמ ימ תורחת תושעל ךירצ םעפש)
תוציחמ יפרל וסינכה "בהז יפד"ב .(תבותכה לש הדלקהב
,"םינפ וקד" .וב רחוב היה אוהש חוטב אלש הנשמ רייד
איהש ,האבה תבותכב םקוממ ,המוד םוחתב קסועה
rafimehitzot.co.il/dekopnim :"תוציחמ יפר" לש הנשמ תיירפס

קו מפריד זה עיקרון יסוד במורשתנו

הזש ,הינקושב חמש יד תויהל ךלוה םיברקה םיגחה תארקל
.םירבחה רתיו ץראה ןותיע ,IOL ,טנרטניא ןטפק רמוא
אלש ,תוחפו רתוי םיריכב המכו המכ לע אוה רופיסה
בבסב ףתתשהל םיכלוהש ,םהל אובי הז הפיאמ םיעדוי
,רשק ילב .ץוחב םהמ המכ ריאשיש םיילקיסומ תואסיכ
ןשי םולח םישגהל ךלוה ,IOL לש ישארה ךרועה ,רבנע ינוד
סלפארטה ןוכתמ יפל טופשל םא .לושיבב דקמתהלו
.םש היהנ ונחנא ,הדעסמ חתפי אוהש םויב ,םעפ םסרפש

םדא םיקיסעמ םה .דחא ףא לע םיכמוס אל ץראה ןותיעב
ומכ ,"ץראה לש םיסרטניאה לע חיגשמ"ו IOL ךותב בשויש
בושח רתוי ןיאש ונרמא דימת .ונלש תורוקמה דחא רמואש
.החפשמה ךותב ןומאמ

,IOL ל"כנמ ,ביני לייא זא ,ןומא יניינעב רבכ ונחנא םאו
ימ" תוריקחב ולש םידבועה לכ תא זזתל קיספהל שקבתמ
םימסרפמ ונאש םעפ לכב "רוטינוממ םיקאינמל ףילדה
,ביני ,ןקושב םינתונש תורוכשמה םע .םהילא עגונש והשמ
לבקל ידכ הלוקו הבמבל ךלש םידבועה תא ןימזהל קיפסמ
.םירופיסה תא

רפס ,רפס ?בקעיל תולגל שדח והשמ ךל שי .םעפהל לכה הז

[ םיבתוכ יפל | םיאשונ יפל | תונוילג יפל :ןויכרא | רעשה דומע ]
[ ונל ובתכ | ןודעומה ןולאש | !םניח יונמ השע | תונתמה זכרמ ]

מ"עב תנווקמ תונותיע 404 1997 © תורומש תויוכזה לכ


חזור למעלה