טווינה תנכותב שדח ןולח תחתופ הז דומעב םירושיק לע הציחל
דו'ח אמין
עורו הגולשים ברינהןושמש ידג

םינוריטה סיסבב םיקיתוו וליאכה םילייחה םיגהונ ,"קזב"
ולא ,םיריעצל שרפל - "קזב הנחמ" יורקה - ינלוג לש
,ירט רשב םיבשחנ וישכעו םדוק םישדוח השולש וסייגתהש
."'תלביק ןיז ,תאב' הז קזב"

קזב לש המגדה רתאב תילכת תגוצתב יתייה םייעובשכ ינפל
םי ,וקרב יכסמ השולש .הגגח הקינכטוריפה .ביבא לת ןופצב
היזיוולט תמלצממ טנרטניאה ךרד ואדיו ימוליצ ,םיבשחמ
.התוא םיקחשמ ה'רבחה .דנלניפ לש קזבה תרבחב תנקתומש

Wake up


רשאב םיפלאמ םירבסה ותעד תא ךירעמ ינאש םדאמ יתעמש
קזבש ךכ לע סעכב ורביד םירחא םישנא .םידבועה לש םתקדצל
דעו ר"וי ,ריפכ המלש .םיבלכ ואיבי אל םהל ,םתלוס אל איה
הלאשל הבושתב ,"ףשר יפר םע שמח"ב רמא ,קזב ידבוע
הניחבהו ,ץוחה יעיקשמ םה ימ עדת ךלש ,םיתבוש םה המל
תא יתעמשש עגרבש תודוהל בייח ינא .'וכו תינוחטבה
."יסקר המידק" יתלמלמ הזה רבסהה

הביחב םינוכמה ,םיהומת רכש ימכסה המכ שי וזה הרבחב
,םינטקה םיטרפב םכתא חירטנ אל ."םידנפאה הזוח" םשב
גוהנל םינכומש םיפוצח םידבוע הל שי .ידמ לודג ףסכ הז
רוביצ היבגלש הלהנהו ,םהב יולתה רוביצ יפלכ תונוירבב
.ףוקש טנרטניאה ישלוג

Wake up


יונישה .תינופלטה תרושקתה יפירעת תא קזב הנכדע יאמ תליחתב
ףירעת לש ולוטיב היה טנרטניאה ישלוג תניחבמ רתויב רומחה
לכל הקיפסה תחא הנומ תמיעפ ,ןוכדעה ינפל .םדוקה הלילה
לזומה ףירעתה תא ולצינ םיבר םישלוג .רקובה דע ,הלילה תועש
ףיסוהל וכרטצת ,העש יצח לכ .רמגנ הז .תולילב רבחתהל ידכ
.קזבל םג אלא טנרטניאה קפסל קר אל ףסכ

העיגפה אשונש "סבולג"ל הרמא ,רוארב הלא ,קזב תרבוד
תילוש הצובק םה טנרטניאה ישלוג יכ רהבוהו ,הלע םישלוגב
,תילוש הצובק םתא :בוש וארקת .שיא ףלא םישישכ הנומה
.קזב תעדל

Wake up


התשע ן'זיווטנו ,םיפירעתב המחלמל םינוש םירתא ומק
ל"כנמל בתכמ חלש ,ץרווש דורמנ ,ל"כנמסה .המוהמ איה םג
לש תורומחה תויועמשמה יבגל תורהבה םע תרושקתה דרשמ
הלילב תויזכרמה יכ הנעטב שממ ןיא ץרווש תנעטל .דעצה
.רתויב ךומנה אוה ולאה תועשב סמועה השעמלו ,תומתסנ

הירטפקלו הלהנהה ןיינבל ץרפתמה יסקר לע זטנפל יתרמגש ירחא
יתשפיח ,("הלוז תורפס"מ התיה הוולמה הקיסומה) דעווה לש
.םיעוט םה המכ דע םהל ריהבהלו תוסנל תויביטקפא רתוי םיכרד
שקבלו ,ןטק email ספוט תונבל היה ירוקמה ןויערה .םעונ יכרדב
תרמואה הרצק העדוה קזבב םימיאתמה םימרוגל חולשל םכמ
.תילוש הצובק םניא טנרטניאה ישלוגש

Wake up


ראוד תבותכ ולו ןיא קזב לש רתאה לכב .היעב ,לבא
לבא ,'וכו תינדיתע תרושקת .םישלוגה שומישל תחא ינורטקלא
,ירקיעה רתאב ,שיש המ .םהלש םירתאב ראוד תבית םוש ןיא
.טשינרוג .תוריהמ תובושתל החטבה םע תולאשל ספוט אוה
םושמ .הבושתל םימי 4 ןיתמהל םיכירצ םה המל ולאש תחא הינפב
םהל שיש הארנכ .הנעמל וכז אלש ולא ןה תושקה תולאשה המ
.םוידמה םע היעב

ימו ,בהז יפד לש רתאה ךרד קזב תלהנהל סקפ חולשל רשפא
הרוצב רצוימ אוה) סקפה ספוט תא לבקלו וכותב שפחל הצורש
לוכי (תורישי וילא םכתא חולשל תורשפא ןיאו תימניד
"ןופלט תורבח" גוויסב "קזב" תא שפחל ךירצ .ןאכ ץוחלל
.םילשוריב

תא וריאשה .הפמ רוטינומל ראוד חולשל אוה רתוי ליעי ןורתפ
.העדוהל םכמש תא ופיסוהו אשונה תרוש
היהי אל הזש המ וא ןשע תותיא וא סקפ ריבענ ונא
הרימאל םיפרטצמה לכ תומש םע ,םיניבמ קזב תלהנהבש
אל םה טנרטניאה ישלוג :וניניעב תינויגההו הטושפה
.הז תא וניבי קזבבש יאדכו ,תוחוקל םה ,תילוש הצובקWake up


[ םיבתוכ יפל | םיאשונ יפל | תונוילג יפל :ןויכרא | רעשה דומע ]
[ ונל ובתכ | ןודעומה ןולאש | !םניח יונמ השע | תונתמה זכרמ ]

מ"עב תנווקמ תונותיע 404 1997 © תורומש תויוכזה לכ


חזור למעלה