משתעמם מהר

תוברתה רתא ילוא ,"תרחא המיב" רצוי ,בהל ןרע
תא רגוסו םיידי םירמ ,לארשיב רתויב יתועמשמה
םע דוקיר לע רפסמ אוה ןומיר ליגל ןויארב .רתאה
לע הדוותמ ,וילגרל םייברג קרשכ בטוקב תיגברונ
המל ריבסמו ןוליש ןד לצא חראתהל ונוצר
תוסח לבקל ול השרמ אל ולש היגולואדיאה
ילטיגיד םלועב יגולנא רוחב .תירחסמ

ןומיר ליג


ספדומה ץבוקה תא הואגב בהל ןרע קבח שדוח ינפל קר
תנרקסמו הקד תרבוח - "תרחא המיב" תוריצי לש ןושארה
אוה וישכע .םירפסהו םיטילקתה תויונחב ,םניח ,הקלוחש
רתאה תא ליעפמ אוהש םייתנש רבכ .הטסאבה תא רגוס
אוה וישכע ,םירבח המכ ול ורזע דוע הלחתהב - תובדנתהב
רתוי היהי דספהב ?תובדנתהב ונרמא .דבל לכה תא השוע
יטרפה וסיכמ םילקש יפלא איצוה אוה םויה דע .קיודמ
םע ספדומ ץבוק ודבל ירמגל קיפהו ,תואצוהה יוסיכל
.םיקתוע 1,500 -ב ץפוהש ,רתאב ומסרפתהש תוריצי

חיוורמ אקוד אוה םירחאה ויקוסיעמ - ףסכ ול רסחש אלו
תעמטה לע יארחא ,הסונמ םיבשחמ שיא (,23) בהל .ןיוצמ
זפמ תורקי ץועי תועש קפסמו "טרוא" תשרב טנרטניאה
הדובעה בור תא אליממו ,רסח אל ןמז םג .תונוש תורבחל
.ב"ק 256 תוריהמב טנרטניא וק תרזעב ,תיבהמ השוע אוה
,םירצוי השולש דוע םיחלוש עובש לכב .ול סאמנ טושפ לבא
תועדוה תורשע תומרענ םוי לכב .רתאל רמוח ,עצוממב
רותב םיכחמ שיא 30 -ל בורקו ,הביתב ינורטקלא ראוד
אוה "ןונגנמל יתכפה יטרפ םדאמ" ."תרחא המיב"ל סנכהל
.ןנולתמ

בימה אחרת 1
תרחא המיבל וסנכנ שדוחב שיא ףלאמ תוחפ


רואל איצומו קיפמ ,ךרוע ,דיקפ תויהל ךפהש ינפל
הריצי לכו ,להק שי רצוי לכל" .ןוזח ול היה ,פוטס-ןונ
."תרחא המיב" רתאל הסינכב וטומה קוקח ,"םסרפתהל היואר
.םניחב לכהו ,אורקל לוכי דחא לכ ,םסרפל יאשר רצוי לכ
,שאייתהש דע הסינ תוחפל וא ,הסנמ בהל הזה ןוזחה תא
םירבדה הב הרוצל ארוק אוה ךכ - "תחצנמה ךרד"ב םישגהל
,ותטישל ,"תחצנמה ךרדה" .ותנבה יפל ,להנתהל םיבייח
וב ,שדוח ידמ ספדומ ץבוק ביניש יולת-יתלב לעפמ איה
.ףטוש ןפואב ןכדעתיש ,רתאב החלצהל וכזש םירופיס ובככי

םיבר ומכ ,אוה םג - ורשב לע בהל רבע "הליגרה ךרדה" תא
תורוניצה ךרד רמוח םסרפל הסינ ,ולש רתאב םיבתוכהמ
,םהמ דחאבו ,םירפס השולש רבכ בתכ אוה .םילבוקמה
,רטרוט אוה .םירפס תואצוהו םיכרוע ןיינעל הסינ ,"דבל"
.םולכ הזמ אצי אל ףוסבו ,רזח בושו ךלה ,החדנ ,הכיח
.טנרטניאה לע רפסה תא תולעהל טילחה שאייתהשכ
- ותוא ועיתפה ,תושגרנ ךא תובר אל םנמא ,תובוגתה
ךרוצ ושיגרה םגו ,רפסה לכ תא וארקו ובשי שממ םישנא
החנהבו ,םסרפל לוכי דחא לכ "תחצנמה ךרד"ב .ביגהל
םג ,םיארוק שי בתוכ לכלו דבוע בהל לש וטומהש
.םסרפתהל

התומע תמקה תבייחמ בהל לש "תחצנמה ךרדה" לבא
הרשימ שילשב הריכזמ ,ןובשח-האור לולכתש תרדוסמ
םייתנשה .םינוש םיפוגמו םייטרפ םישנאמ תומורתו
אוהש תורמלו ,הדיחיה ךרדה תאזש ותוא ודמיל תונורחאה
.ןימאמ שממ אל רבכ אוה ,הרקי הזש הווקמ ןיידע
ןתינ ,03-5651026 ,(המ אלא ,ונובשח לע) רכשש רסמלטב
בהל .רוזעל ןכומש ימכ םשריהלו דדועל ,הכימת לע ריהצהל
שיא 500 - רוביצה ןחבמל "תרחא המיב" תא דימעמ
ול ומרגי ןמז וא ףסכב עיקשהל םינכומ ויהיו ורשקתיש
.טקייורפב ךישמהלו התומעה תא םיקהל

בימה אחרת 2
"םיירלופופ אל יכה םירופיסה אצי הז רחבא ינא םא"


?רסנופס וא ןומימ גישהל תיסינ

קנבש ךמצעל ראת .ןובשחב תואב אל תוירחסמ תורבח"
רצק רופיס יל חלשי והשימו רתאה תא ץמאי טנוקסיד
ינא .טנוקסידב םידיקפה לע האימחמ אל הרימא וב היהתש
םיאתהל הלוכי םירפוסה תדוגא ?הז תא םסרפל לכוא
."תויעב רוציל לולע הז םג לבא ,רתוי

?ףסכה עיגי הפיאמ זא

רוסא .םיירוביצ םיפוג לשו םייטרפ םישנא לש תומורתמ"
."והשימב היולת היהת התומעהש

?רתאה תא רוגסת טושפ ,וזוזי אל םירבד םאו

בוטל דימת ףאוש ינא .ירמגל ותוא קחמא טושפ ינא .ןכ"
וא לכה וא הז .דובעל ךירצ הז ךיא קוידב עדוי ינאו ,רתויב
."יל סאמנ ידש דיגהל רשפא .םולכ

אוהשכ ,וישכע םג ?דבל הזכ רתא ליעפהל שאר באכ הז
?םינותנ דסמ תרזעב דבוע

עובש לכב ינורטקלא ראוד תועדוה האמ לע תונעל ,הארת"
ליגר ראודב םיבתכמ לבקל םגו ,םלועב סאבמ יכב רבדה הז
ןקתלו ,רמוח ןומה אורקלו .שאר באכ הז םהילע תונעלו
תודוהל שי םייתניב ,הזמ ץוחו .ריבחתו ביתכ תואיגש
ידמ טעמ הז שדוחב שיא ףלא - חילצמ אל טושפ רתאהש
המ םיקדובש םיבתוכה הז םהמ קלח םתסה ןמו ,םירקבמ
."ףרטצה ימו שדח

?טנרטניאל ץוחמ םוסרפ םע המו

,"ץראה" לש תוברתה רודמב רתאה לע רבכ ובתכ"
.איבה אל הז םישנא הברה - "ביבא-לת ןמז"בו "ריעה"ב
אל שממ תולאש יתוא ולאש לבא "תיברטניא"ב םג יתרביד
ןד לש תינכותה הז םישנא הברהל עיגמ ןכש המ .ןיינעל
,תויתיעבה לכ םע .םשל סנכהל הסנמ תמאב ינאו ,ןוליש
תמאבש םידיחיה תומוקמה דחא הזש תודוהל ךירצ
לבא ,אל םש יל ודיגי חינמ ינא .םישנא לש תוסמ םיספות
."יתיסינש עדא תוחפל ינא

?חילצמ אל רתאה המל

."תרחא המיב" לש הסיפתה תא םיניבמ אל םישנא ילוא"
ךרוע אל ינאש ,םניחב לכהש רתאב בושו בוש םסרפמ ינא
םישנא ןיידעו ,וחלשיש המ לכ טושפ ,לכה סינכמ ינאשו
,"דוע ךל חלשא ינא בהאת םא" ,"רשפא םא" יל םיבתוכ
קוידב הז ,םירופיס רוחבל הצור אל ינא ."םירופיס רחבת"
אל יכה םירופיסה אצי הז רחבא ינא םא ,ללכבו .ןיינעה
ינא לשמל הרישבו ,רזומ ארונ םעט יל שי יכ ,םיירלופופ
המיב" תא םיצור תמאב םישנאש חוטב אל .ןיבמ אל שממ
תבית תא יתחתפ הז ללגב .ורזעיש ,םיצור םה םא ."תרחא
רבכ יאדכש ,ןמזה לע לבחש יל רמא תרק רגתא .רסמלטה
."והזו רוגסל


בימה אחרת 3
"תויעב רוציל לוכי הז םג לבא ,םיאתהל הלוכי םירפוסה תדוגא"


,ותור ,תרק רגתא ומכ םירכומ םירצוי רתאל ועיגה ךיא
?רטסרפ השמו

יתשפיח רתאה תא יתמקהשכ .רקיעב םיישיא םירשק"
טנרטניאב םסרפל הצרש ,רגתא םע יתלחתהו םיבתוכ
םינוכרעממ ץוחש יתיליגש ,רטסרפו ,וספדוה אלש םירופיס
."םעפ ידמ םירופיס םג בתוכ

הפי רתוי היה רתאה ,הנוש בוציע רצוי לכל היה הלחתהב
.זא

רחב רגתא .םיבתוכ תוחפ הברה ויה םג זא לבא ,ןוכנ"
ראש לבא ,ולש דומעה לש ןשיה בוציעה תא ומצעב
.םרובע רחבנש בוציעהמ ובהלתה דימת אל םיבתוכה
המכל עקתנ רתאה הרשעל םיבתוכ השולשמ ונרבעשכ
,ןמז הברהל עקתנ אוה ךכ רחא .ינדי היה לכה יכ ,םימי
היהי לכהש ,םלש סייבהטאד עונמ C ב תנכתל יתטלחהו
."רתאב םירצוי םישימח רבכ שי וישכע .יטמוטוא

יפלאו םירצוי תואמ הגרדהב ורבטצי ,חילצי ןכ רתאה םא
?םהמ רוחבל היהי רשפא ךיא .תוריצי

אל ינא לבא םינכומ יד רבכ םצעבש ,םינונגנמ ינש יתינב"
עונמ הז דחא .רתאב תוריצי תאיצמל ,םתוא ליעפהל ךלוה
ילאירה רפסה תיבמ תורפסל הרומ לש העצה ,שופיח
ימי תרישמ תוריצי רתאל סינכהל הצר אוה .הפיחב
לש תוריצי בלשל םגו ,םירצוי תויוכז ןהילע ןיאש ,םייניבה
חיננ בותכל רשפא שופיח עונמ תרזעב ,זאו .ולש םידימלתה
לצא םיגצומ םיאשונש הרוצה ןיב תוושהלו "הבהא"
הזו ,ילש אוה ינשה ןויערה .םינוש תונונגסבו םינוש םירצוי
רחבי רצוי לכו ,םייפרג םילמס לולכיש לודג יפרג חיטש
זכרמב רוטרביו היהיש חיננ .אבחתהל למס הזיאל תחתמ
ךלש םירופיסה תא םישל הצרת םא דחא דצמ .ךסמה
הדימב ןייפאי הז ,ינש דצמ .םיארוק הברה לבקת ויתחתמ
."ךלש רמוחה תא תמיוסמ

?דבוע הז ךיא תוארל רשפא

םא הז תא ליעפהל ךלוה אל אליממ ינא ?המ ליבשב .אל"
."דרוי רתאה

.טסינויצקפרפ התא

ןכומ אל ינאו ,דובעל םיכירצ םירבדה ךיא עדוי ינא"
."רשפתהל

?טנרטניאמ ץוח םירבד דוע השוע התא

טיבמ רתוי ינא ,טנרטניאה תוברת ךותב שממ אל ינא"
,הצור התא המ .יתוא ןיינעמ ךכ לכ אל הז .דצהמ הילע
םמעתשמ םג לבא םירבדמ רהמ בהלתמ ינא ?םיביבחת
."ל"וחל הברה עסונ םג ינא .הפיחר יחנצמ ,םיעונפוא .רהמ

?הקירמא םורד ?ודוה

יתייה הנש ינפל .םיפאי לש םילויט השוע ינא ,יליבשב אל"
."ינופצה בטוקב


?הרק המ ?ינופצה בטוקב

םע היגולואיגל הנטק הטיסרבינוא לע טנרטניאב יתארק"
הז ךיא תוארל יתעסנ ,בטוקב חדינ יאב םיטנדוטס םישימח
."רבמצדב בוש עסונ ינא .םיהדמ היהו

?רק אל

.שבי ארונ יכ םישיגרמ אל לבא ,שמח סונימ היה ,ארונ אל"
תונועמבו .רזומ הז ,םוי רוא תועש עבראו םירשע ,ןכש המ
תויהל רזומ יד ללכב .רזומ הז םג ,הסינכב םיילענ םידירומ
םע ליחתהל תוסנלו םייברג םע םוי רואב הביסמב
."תיגברונ

ןנכתמ התא דוע המ ,בטוקל עוסנלמ ץוח .רזומ יד ןכא
?דיתעל

לבא ,טנרטניאב שדח טקייורפ ליחתמ ינא בורקה דיתעב"
רבד ושע אל דועש דיגנ אוב .וילע בותכל לוכי אל דוע התא
."םלועב הזכ


"תרחא המיב" רתאב רבעב ויתוריצימ םסרפ בתוכה


[ םיבתוכ יפל | םיאשונ יפל | תונוילג יפל :ןויכרא | רעשה דומע ]
[ ונל ובתכ | ןודעומה ןולאש | !םניח יונמ השע | תונתמה זכרמ ]

מ"עב תנווקמ תונותיע 404 1997 © תורומש תויוכזה לכ


חזור למעלה