הקפה גולש

חצר לע (יודב םש) ןקרב ירוא לש רפסה תא
ןכומ היה אל ילארשי ל"ומ ףא ,"קרס" ,ןיבר
איה וב תיזכרמה הנעטה .םסרפלו ןכתסהל
תינסחמ תפלחה תא םזי ומצעב סרפ ןועמשש
ןקרב לבא .רימע לאגי לש וחדקאב קרסה ירודכ
םוקמב אצמנ ולש רפסה .םיל"ומ ךירצ אל
וכל ."הלאוו" לש תוירלופופה גורידב ישימחה
וישכע ותוא ועבתת

ןומיר ליגלש ונחלוש לומל תואסיכה דחאב בשייתה סרפ ןועמש"
לא הנפו חנאנ טפושה .רדחב הררתשה הלק הקיתש .רגמש
הקשמה סוכו רגמש לש תומודאה ויניע .הלשממה שאר
לע תחאה ודי ,ושאר תא ליפשה רגמש .לכה תא ורמא ודיבש
עימשמ וב זחאש לקה דערה ,סוכב תזחוא הינשהו וחצמ
.תיכוכזה תונפדב חרקה תויבוק לש ןתשיקנמ ךז לוצלצ
לע עדוי ינאו הרקש המ לכ לע עדוי ינא ,ןועמש עדוי ינא"
".הזב ךלש קלחה
(םויסה קרפ ,"קרס")

םש) ןקרב ירוא לש שדחה ורפס ךותמ תאזה הקספב יד
ןיב לובגה תא הברהב רבוע רפסהש ןיבהל ידכ ,"קרס" ,(יודב
םסרפל ובריס םהילא הנפ ןקרבש םיל"ומה לכ .הבידל הידב
הרקמב ומשש ,דחא רוחבב קסוע אוה :קדצבו ,רפסה תא
ןבומכ הנוכמה - ביבר ישיבא ,דחא כ"בש ןכוסב ,רימע לאגי
הצורש ,סרפ ןועמש ,דחא ינוידב ץוח רשב םגו "הינפמש"
קחצי - ןוכנ םתשחינ - ומשש ,הלשממה-שאר לש ולוסיחב
,לודגה ובורב אצמומ ולש רפסהש דיעמ ןקרבש ןוכנ .ןיבר
ורקש םיעוריאב תוינוימד תונצס ץבשמה ,חתמ רופיס והזשו
בל םותמ ףח ןויסינב והזש חינהל טלחהב רשפא לבא ,תמאב
העיבת לש הרקמל תונגה ינימ לכב רופיסה תא זוראל
תויצריפסנוק אוצמל רשפאש הפיא ,טנרטניאב .תידיתע
םויהו יטסלפ חותינ רבע אלא תמ אל ללכב ידנקש תונעוטה
.רכמ בר אוה הזה רפסה ,ןוטנילק ליב ול םיארוק

סרק סרק
תשרב םסרפל לוכי דחא לכ .קרס

.תירבעה הטיסרבינואב תיניצר המוהמ הללוחתה ןמזמ אל
לע תוצרהל ןמזוה ,יסקסולגנא ינמי יאנותיע ,שימייה יראב
.ןיבר הלשממה שאר חצרל המדקש ,לוכיבכ ,היצריפסנוקה
אצמנה םיריקחת ןיזגמ ןיעמ - "Inside Israel"ב םסרפמ אוה
"7 ץורע") ןימי יפוג לע ביבחה "תילאוטריוה םילשורי" רתאב
םיקסוע שימאה לש םיטסקטה רקיע .(לשמל "םינהכ תרטע"ו
הבחרהב הסיכ אוה) םירזייחבו לאמשה לש תויצריפסנוקב
.(תורפ תאוצכ ףוסב הלגתהש ,דוהיחאמ רזייחה תשרפ תא
.םעזמ םיטנדוטסה תדוגאב וחתר ,האצרהה לע עדונ רשאכ
ץוחמ האצרהה תעשב ובצייתה ,לאמש ישנא םבור ,םיניגפמ
,וקעצ םה .םינרקסהמ הסינכה תא חכב םוסחל וסינו םלואל
הרשעמ תוחפ וניזאה רבד לש ופוסב ןכאו ,ורבשו ולליק
םיטסיצילבופל .תילאסרבורטנוקה האצרהל םיטנדוטס
שישכש אלא .תויפ םימתוס לאמשב םג - הנדע התיה ןימיהמ
.תמאב תויפ םותסל השק תצק טנרטניא

אל אוה .ןקרב ירוא ,בתוכה לא התנפ "רוטינומ" תכרעמ
תילאוטריו החישל לבא ,ןופלט תחישל אל םג ,שגפמל םיכסה
,סייפס-רבייסב ונשגפנו העש ונעבק .החמשב םיכסה אוה
ללכ ךרדב .חוטב שיגרמ אוה ובש ידיחיה םוקמה
לע ,תועבצאב לק ףופיט לע רפסל רשפא והשימ םינייארמשכ
הרקמב .ףידעמ אוהש הפקה לע וא ןשעמ אוהש תוירגיסה
- טאל יד ועיגה ירוא לש תובושתהש רמול לוכי קר ינא הזה
בצקב דילקמ אוהש החנהב .תינכט היעב ומכ הארנ אל הזו
.תולאשה בורל תונכומ תובושת ול ויה אלש הארנכ ,ריבס


הרצח
ידי לע סיוגש ןעוט רפסהש ,רלפמק לש טרסה ךותמ
םותי ינד


"תיתורפס הידב לכה"

?רפסה לע תדבע ןמז המכ

שדוחכ רמוח ףוסאל יתלחתה .הנש הכשמנ המצע הביתכה"
הברה יתנייאר הביתכל םדקש רקחמה ךלהמבו ,חצרה ירחא
ידכ תרוקיב תוצובקל ותוא יתתנ הביתכה םויס ירחא .םישנא
."םישדוח המכ ינפל ותוא יתרמג .תורעה לבקל

תוערואמ השולש - יביבל הנש ,ןיפרק לש טרסה ,שרופ סרפ
?ןווכמ יותיעה .רפסל םירושקש

תונורחאה יצחו הנשב שדוח לכש הארת הנש חול חתפת םא"
."תויארקא תאז ?אל ,"ןווכמ יותיע" תויהל לכי

?"קרס" תא בותכל ךתוא עינה ללכב המ

,תושגר ןומה .םירוח הברה .הזה רופיסב םירוחש םירוח שי"
."ותוא ובתכיש שקיבש רופיס הז .ןוטלש ...חכ

?ןוכנ ונממ זוחא הזיא ?תמא המכו אצמומ רפסהמ המכ

םיחוקלה תויומדה תומש טעמל ,רפסה תליחתב בותכש ומכ"
ןיינעל סנכיהל ןכומ אל ינא .תיתורפס הידב לכה ,תואיצמהמ
."ךכל רבעמ הזה

,הידב לכהש איה ךלש הנעטה םא .תודסחתה וז ,הליחמב
?תוימינונא לע רמוש התא המל


ןפואבש ןכתי - רוריבב אצמנ םוסרפה לש תויקוחה אשונ"
הזכ גוסמ םירבד .תשרב רפסה םוסרפב הרבע הרבענ ינורקע
יטרפב ףשחיהל ןווכתמ אל ינא .תירוביצ הריוואב םג םייולת
אצת תספדומ הסריגו יטפשמ רושיא לבקתישכ םג םייתימאה
."רואל

לולעש דסממה וא תרכזהש םישנאה ךתוא םידיחפמ ?המל
?ןבצעתהל


תאצוה לע סנקה לע טילחמ דסממה לבא ,רתוי תויומדה"
."הביד

וסני ,ינורטקלאה ראודה ירחא ךל ובקעיש ששוח התא
?ךתוא רקחתל ,ךתוא אוצמל

םיקתועה לכ תאו יתוא וחקיו התיבה ילא ואובי ,ושעי המ"
"?רפסה לש

תשרפב ןוילעה טפשמה תיב תקיספ זאמ ,לארשיב תוינידמה
יוטיבה שפוחש תסרוג ,אריפש כ"ח לע ירנבא הירא לש רפסה
תואדו לש םירקמ טעמל םירחא םיכרע ינפ לע ןוילע ךרע אוה
ירשפא יתלבש הארנכש ךכ .הנידמה ןוחטיבב העיגפל הבורק
ויה וינכת םא קפס לבא - הז רפס לש ותספדה תא רוסאל היה
.תיחרזא הביד תעיבת לש ןחבמב םידמוע

תויהל לוכיש רמוא אשונל ברוקמה ןטפשמ .ילילפ םושיא וא
רתוי הברה ןיבר חצר זאמש ,הרטשמהו תוטילקרפהש
בתכ םישיגמ ויה ,הרואכל התסה לש תויגוסב םיינצפוק
לכש המ יכ" ,ףיסומ אוה ,"לבחו" .רפסה ירצוי דגנ םושיא
ירצוי לכו ןיקסא רודגיבא ומכ ,ולאה םיירטאיכיספ םיפיעסה
דסממהש הז ,םיצור םירחאה היצריפסנוקה תויירואית
ודיע ברה ומכ ,םירחא םירקמב - ינש דצמ .םהילא סחייתי
תוכלה'ב בתכ אוהש םירבדל רבעמ םיפסונ םיפיעס ויה ,הבלא
."םייקוח אל םישעמל לעופב עויס ומכ ,ולש 'יוג תגירה


רבד לכ םסרפל לוכי דחא לכ ,טנרטניאב

רפסה קלוחמ ,ןימי ךמות וניאש ןעוטש ,ןקרב לש רתאב
תיטפשמ תעד תווחל הכחמ ןקרבש העשב - שלוג לכל םניח
הרוזנצ רבע רפסהש ילבמ תאז לכ .סופדב ומוסרפ אשונב
ומש יוליגמ ונמזב המומה התיה לארשיב תרושקתה .יהשלכ
ןויד תצובקב ןוליג ימרכ כ"בשה שאר לש ותבותכו
לכל תרשפאמ טנרטניאה - הארנכ ,יפוס רבכ הז .טנרטניאב
םה םישנא ןיינעי הז םא .ולש שארבש המ דיגהל דחא
.הז תא וארקי

?טנרטניאב םוסריפב גישמ התא םצעב המ זא

םירפס תואצוה המכ .יגולונורכה ףצרה תא ןיבהל יאדכ"
יתלחתה .הזכ םוסרפב ןכתסהל תונכומ אל ןהש ורמא
יל עיצה רבחשכו ,תיטרפ האצוה לש תויורשפא קודבל
.בל ץפחב יתמכסה ,תובוגת לבקלו תשרב רפסה תא םסרפל
ותוא איצוהל תוסנל ידכ רפסה תא םגרתל הסנמ םג ינא
."ל"וחב

,רבד לכ טנרטניאב םסרפל לוכי דחא לכ השעמל לבא
.סוסיב רסח הרואכל

ךות תויתורפס תוידב םסרפל השוריפ תירוביצ תוירחא"
,שיגדמ ינא ,הלילעה .ולאכ ןהש הדבועל תואנ יוליג ןתמ
."היודב

שמעון פרס
ריבסמ רבחמה ,שיפכמ רפסה .סרפ ןועמש
תורפס וזש


םידאממ עיגה רימע לאגיש בותכל לוכי ינא ,הארת
.תורתוכ תוחפ השעי הז לבא ,הז תא םסרפלו

תושחרתהה תילעומ הילע המיבהש ןיבמ דחא לכ"
םינקחשה תומש םע דחי תואיצמהמ החקלנ תינוידיבה
תווצק לכ תא רופתל הרטמל יל יתמש .הלילעהמ קלחו
."יאנותיעה חווידה ירחא םידנדנתמ וראשנש םיטוחה

? 'וכו שידורוג ,רנטסק ןונגסב - תיטמרד תונשרפ

."ןכ לבא ,תוושהל הצור אל ינא"

םילולע םיארוקה ?ךלש המדקהה הווש המכ ,וניניב
.הלימ לכל ןימאהל


."דאמ השק בצמב אצמנ הלימ לכל ןימאיש ימ ,וניניב"

לש טקפמיאה ךל תפכא אל ,תירסומ הניחבמ לבא ,ןכ
המשאה ?לשמל סרפ ןועמש ומכ והשימ לע הזכ רופיס
.ודגנ הפ שי הדבכ


יתדפקה .תיתורפס הריצי שי .המשאה םוש ןיא ,הלילח"
."תרושקתב רבכ ורכזוה אלש תומש ריכזהל אל דאמ

הרעהה םע ,ילשמ רופיס טנרטניאב םסרפא ינא םאו
ךלש החפשמה תאו ךתוא סינכא רופיסבו ,ךלש המידקמה
היה הזש בשוח ינא ?תובילעמו תוינוימד תויצאוטיסב
.ךל עירפמ דואמ

אוה סרפ ןועמש .ילש תוינומלאה לע רמושו ,ןכש חינמ ינא"
."םסרופמ םדא


?לוספ רבד הז ,ךיניעב ,הרוזנצ

."ןיטולחל אל"

ישפוחה רתאב םיגיגה םימסרפמ םישנאשכ לבא
.רשפא יא םתוא רזנצל ,"זיטיסואיג"


ילילש וא יבויח הז םא בוט בושחל ךירצו .רשפא יא ,ןוכנ"
."בצמה הז םויה .רשפא יאש


לש הדובע ילהנ ראתמ התא .הרוזנצה קוח לע רבוע התא
?הזל עדומ התא .ןונבלב אבצה לשו כ"בשה


.ןורחאל דע עבצאהמ םיצוצמ םיינוחטבה םיטרפה לכ ,אל"
."ול יתתנש החטבאה ול היהתש הצור היה כ"בשה

.הפ הרוזנצמ החירב םג אוה טנרטניאה ,תאז לכב

לש היעב םוש ןיא .הביד תועיבתמ אוה ששחה ,אל שוריפב"
."הרוזנצ

?תיאבצ הרוזנצ רבוע היה רפסהש בשוח התא

."ןכ"


ועגפי םישנא םא םג ,ףסכל הפי לאיצנטופ

יתנבה אלש וא .תירסומה היגוסב ןקרב לע ץוחלל יתיסינ
ותניחבמ .הבושת ול ןיא טושפש וא ,ולש תובושתה תא
רשאכ םג ,ןוכנ השעמ אוה טנרטניאב רפסה םוסריפ
תעגופ ,עבצאהמ הצוצמ איהש הדומ אוהש ,הלילעה
.םירכומו םיבר רוביצ ישיא לש םתביד האיצומו

אשונב יביאנ ינפ דימעמ התאש וא יביאנ התא םא רורב אל
דצמ ,ועגפיי םישנא םא ךל רצש בתוכ התא דחא דצמ .הזה
.םוסרפהמ ועגפי חוטב םישנא ירה ינש


ןיבמ ינא .יוטיבה שפוח תולובג לש דאמ יניצר ןיינע הפ שי"
."הזב ןיינע םוש יל ןיאו ,ועגפי םישנאש תורשפא שיש

אוהש רופיסב םהלש תומשב שמתשהל רדסב הזו
?היצקיפ

הפיקע שי וזה הדוקנב .ררבמ ינאו ,הזב חוטב אל ינא"
הריחב ןיב לדבה ןאכ שי .תשרב שומישב קוחה לש תמיוסמ
- תירסומה הריחבה יבגל .תיקוח תושר ןיבל תירסומ
ץמאמ יתישע .תשרב םוסרפל יתמכסהשכ התוא יתלביק
."םתס עוגפל אל יתימא

קתנתי הז תא ארקיש ימש הפצמ תמאב התא רמולכ
?יוושכעה רשקההמ ןיטולחל

ידכ ארוק אוהש המ ןיב לידבהל לכוי אוהש הפצמ ינא .אל"
ןיבל ,ונמז תא םיענהלו ולש ינחורה םלועה תא רישעהל
."תואיצמה

?יטילופ עינממ רפסה תא תבתכ

."אל"

?עיפשהל ?םירבד תונשל ?ףסכ תושעל ,תבשח המ ,רמולכ

לבא ,תונרקס היה יתוא ךשמש ןושארה רבדהש בשוח ינא"
."ףסכל הפי לאיצנטופ הזה רפסב שיש בשוח םג ינא

םירבד םימעפל ךל םיאצוי ,לדתשמ התאש תורמל
.ךלש תיטילופה היטנה תא םיארמש

"?תאצמש בשוח התא הייטנ וזיא"

.ןימי דצל הלק היטנ ,תומוקמ המכב ,שי

."אלש הווקמ ינא"

.הזב תרהזנ

אלש העדש ללכ ךרדב םיבשוח םישנא .דאמ יתרהזנ"
."תממעשמ איה םהילע הדוהא

אל דואמ דואמ ןונגסה ,תיבצקו תמרוז הלילעהש תורמל
.יאנותיע וא רפוס אל התאש רכינ .עצקוהמ

."תרושקת אל ןכא אוה ילש יזכרמה קוסיעה םוחת"

.ךלש ןושארה ןמורה הזו

םג ינאו ,םייעוצקמ רקיעב ,םירחא םירבד יתמסריפ .ןוכנ"
אל אוה ילש יתורפסה ןונגסה .םירחא םירבד הריגמל בתוכ
."הז

הבן זונה
חוצרל ותנווכ לע עדי כ"בשהש סרוג רפסה .רימע לאגי


?הרודנפ תבית ןאכ שי םאה

תוירואיתל תויוסחייתה טעמ אל רבכ ומסרופ תרושקתב
תובבותסמה הלשממה שאר חצר אשונב היצריפסנוקה
רפסמ ביבס תולאש הלעמה ,ןהמ תחא .םינוש םיגוחב
יזכרמה ריצה איה חצרה תריזב לעופב ורונש םירודכה
םירוח טעמ אל הליכמה) שימייה יראב לש הירואיתב
סינכהש ,ןקרב לש תורוקמה דחא היה שימייה .(המצעלשכל
םע רדתסהש המ קר - רפסל ולש הירואיתהמ םיקלח קר
םיקלחה תא סינכה אל אוה .הארנכ ,חתמה רופיס
חצרנו רכיכב עצפנ קר ןיברש םיסרוגה שימייה תירואיתב
תא וא ,בוליכיאל העגהל רימע לש תויריה ןיבש ןמזב
יפמ םג העמשנו ,תרושקתבו ץראב הללותשהש העומשה
.עוריאב גרהנש כ"בש שיא היהש ,ומצעב רימע לאגי

תכמ תא שיגרה אוה .הייריה תא עמש אל ןיבר קחצי"
התיה הנושארה ותבשחמ .תינמיה ופתכב שיטפה
וירוחאל הנפ אוה .לעופה לא תאצוי הגהש תינכתהש
".שיאה תא תוארל ידכ
(תושקנתהה קרפ ,"קרס")

?ריקחתה תרגסמב תנייאר ימ תא

הברה םע יתרבידו םינינעמ דאמ תומוקמב יתבבותסה"
,םינווגמו םינוש םישנא .השרפה םע רשק םהל היהש םישנא
הנכמה .(שממ תווצק) תיטילופה רשקה לש םינוש תווצקמ
יניב רשקה םוסרפ לע טלחומ רוסיא היה םלוכ לש ףתושמה
."םניבל

?תמאב הרקש המ לע ריקחתהמ הברה תדמלש בשוח התא

דיתעב ולגתי םירבד הברהש דיגהלו ,ןאכ ןכתסהל ןכומ ינא"
םדקומש תויהל לוכי .דאמ םיהומת םירבד .וזה השרפה לע
.תומל םיכירצ ילוא םירוביגהמ המכ .תמאה ליבשב תצק
ילש רפסה לש הלילעהש םעפ דוע ןאכ רמוא ינאש תורמל
."תינוידב איה

הז לא הז ונפ יאבצה וריכזמו הלשממה שאר ",ינד"
.םייטרפ תומשב
"?ןכ"
ומלצי םלוכ זא תרצעה ןמזב יב תוריל הסני אוה םא"
,םיאנותיע וב ןיאש םוקמב הסני אוה םא לבא .הז תא
ינא .םיאנותיע ויהי אל כ"בשה לש ילירטסה חטשב
".היזיוולטב רדשל לכונש םימוליצ ויהיש הצור
(תושקנתהה םויב ןונכת ,"קרס")

התאש תוביסנב הטסקה תא רוכמל זיעמ היה רלפמק ינור
?(חקמתהל דועו) ראתמ

."םיניינעמ םירבד םישוע םישנא לקש ןוילימ ליבשב"

ביבר ישיבא ומכ םישנא וביגי ךיא ללכב ךתוא ןיינעמ
?הז תא וארקישכ


."ותוא וארק רבכ רפסב םירכזומש םישנאהמ קלח .דואמ"

?וסעכ ?וביגה םה ךיא

דואמ התכב איהש יל הרמא רימע לאגי לש תורבחהמ תחא"
אוה ןאכ סועכל לולעש דיחיה .אורקל הרמג איהש ירחא
."ארק אל אוה .בשחתמ אל תצק סחי לביקש סרפ ןועמש

,ןורחאה עובשה ךלהמב ןקרב לש ותוהז רחא בוקעל יתיסינ
ןייצל רתוימ .החלצה אלל ךא ,החישה ךלהמב ללוכ
םיבשחמ שיא לכו ,תיטמרה הנניא טנרטניאב החטבאהש
,לבא .ןקרב רותיאל םיכרד רפסמ ותעדב תולעהל לוכי
IP רפסמ ךרד רבחתמו ץראב אצמנ אוהש ונל עודיש תורמל
,ךבוסמ ךילהתב ךורכ רתוי דקוממ רותיא ,ן'זיווטנל ךיישה
.תויטרפה תנגה קוח לע תוריבע עוציב בייחמו

תפישחב רוזעל היושע תשרה לש תוימינונאהש רורב ,דחמ
דצמ .קיתשהל ןיינועמ דסממהש תוישרפ םוסרפבו םיטרפ
,ןיטולחל תיטסטנפ רפסב תראותמה היצריפסנוקה - ינש
ומצעב ןיברש עובקל זוע ביהרמש ימב דושחל אלש השקו
.חילצי הזה ןויסנהש גאד סרפ ןועמששו ,חצרה ןויסנב םשא
תדעו תואצותל דגונמה יפוא חצר ,תרקובמ אל השפכה וז
.רשיה לכשלו רגמש תושארב הריקחה

רמוא ,"טנרטניאל סחייתהל ליחתת תוטילקרפה םא"
-200ב הלש םדאה חוכ תא לידגהל ץלאית איה" ,ןטפשמ
אל דוע קקוחמה .םש ךלוהש המב עבטת איה זא םגו ,זוחא
הסנתי קקוחמה םדוקש ףידע .בוט הזו ,ךכ לע ותעד ןתנ
."תיקוחה ותדמע עבקיתש ינפל הקיטקרפב

לש חכל ,ךכל קוקז היהש ימל ,החכוה דוע אוה "קרס"
ינפל .טלחומ עדימ שפוח רשפאמה םוידמכ טנרטניאה
תא המואל רפסל ןקרב היה לוכי םא קפס שולש-םייתנש
,יוסח רוקמ תויהל לוכי דחא לכ - הנתשמ תרושקתה .וירבד
.תטלחומ תוימינונאב תאז לכו ,ומצע לש ל"ומו יאנותיע
,תיטסינרדומ טסופה ,וזה השדחה תיתרושקתה תואיצמבו
אל רבכ םה תודבועה לש הקידבו םדאה דובכ ,תמאה
.רופיסב רתויב בושחה םיביכרמה


:םירושיק

CNN ךותמ ,רלפמק ינור םליצש ןיבר חצר לש ואדיוה טרס

:םיירבע טנרטניא יכירדמב "קרס" רפסל תוסחייתהה

(דומעה תיתחתב) "טנרטניא ןטפק" ,"תשר יפד" ,"הלאוו"


[ םיבתוכ יפל | םיאשונ יפל | תונוילג יפל :ןויכרא | רעשה דומע ]
[ ונל ובתכ | ןודעומה ןולאש | !םניח יונמ השע | תונתמה זכרמ ]

מ"עב תנווקמ תונותיע 404 1997 © תורומש תויוכזה לכ


חזור למעלה