Don't Push!

תיירואיתמ קלח קר איה הפיחדה תייגולונכט
ונל להני בשחמהש תסרוגה ,םימכחה םינכוסה
ריבסמ תימע ףסא .ונתיאמ בוט רתוי םייחה תא
לבא ,תושונאה לש תושפטיהב בלש דוע הז המל
ול בישקי אל הארנכ דחא ףאש רעצב הדומ

תימע ףסא

הסיפת לע םירובידה םירבגתמ םינורחאה םישדוחב
"הפיחדה תייגולונכט" - טנרטניאה לומ הדובעב השדח
םוקמב :טושפ ןויערה .הזל םיארוק (Push Technology)
הנכותה ,טנרטניאב רמוח ומצעב שפחיו חרטי שמתשמהש
דע הרוחסה לכ תא ול איבתו וליבשב הז תא שפחת רבכ
.עבצא ףוקנל ךרטציש ילבמ ,הדובעה ןחלושל

רתוי הברה רבדמ קלח לש םושיי איה וזה היגולונכטה
,(Intelligent Agents) "םימכחה םינכוס"ה תיירואית - לודג
וזה הירואיתה .יטנופורגנ סלוקינ ומכ םישיא וגהש
תא םג אלא ,עדימה תפיחד טקא תא קר אל הרידגמ
ונתיאמ דחא לכל ףוחדל המ ןכוס ותוא רחבי הב ךרדה
רתוי תולמע רבכ תוצרמנ פא-טראטס תורבח .שיגרנש ילב
ריבסהל הסני הלעמ םותחה .םוחתב םיחותיפ לע הנשמ
ןהל תתל רוסא המלו ,ער הז המל ותלוכי לככ ןאכ
.חילצהל

אל ילוא בשחמהש םינימאמ םימכחה םינכוסה ירחוש
לע תבשחוממ היתפלט תרזעב הלגי וא ,ןיאמ שי איצמי
אוצמל לכוי אוה לבא ,(ונחנא ,רמולכ) וינודא בשוח המ
עדומב - ול קפסנש עדימה ךותב וניניעמ םירתסנש םירשק
בשחמה ,וללה םירשקה יפ לע ,םתעדל .עדומב אלש וא
.םישפחמ ונחנא תמאב המ ונתיאמ בוט רתוי ןיבהל לכוי

ניקולס נגרופונטי
תרשי בשחמה .יטנופורגנ

בל םישי םכחה ןכוסה רשאכש איה תיסאלקה אמגודה
ןימזהו ,םוי -21ב תיתפרצ דומילל רתא שפיח וילעבש ךכל
ןיבי ,ןייל-ןוא תוריש תועצמאב זירפל הסיט יסיטרכ
ינפל דוע - ול איביו תפרצל עסונ סובהש ומצעמ ןואגה
ההשי הבש הפוקתל ריוואה גזמ תיזחת תא - !שקביש
?ער המ .םש

ןיימדל דמחנ דואמ הז ,תרמוא תאז .וליפא דואמ ער .ער
ונחנא המ ונתיאמ בוט רתוי עדוי ונלש בשחמה וב םלוע
אל הזש קר ,עגרכ תושעל םיצור ונחנא המו םיבהוא
,ןיידע םה םיבשחמ הזה םלועב .םייח ונא וב םלועה
אלש ,אצוי-לבז-סנכנ-לבז לש תונוכמ ,רבד לש ופוסב
רוביצ ,ונחנאש המל רבעמ רטמילימ תועדוי
חתפמש דחאמ הז תא וחק .ןתוא ונדמיל ,םישמתשמה
הזש המכ דע ,םיבשחמ :םינש רשעמ הלעמל רבכ תונכות
.הזמ רתויל םילגוסמ אל טושפ ,רעצמ

לבא ,והשימל םיסותימ הפ רבוש ינא םא החילס
לש אמאה איה "תיתוכאלמ היצנגילטניא"
םא אלא ,היה אל םלועמו הזכ רבד ןיא .םינורומיסקואה
בר למעב ןיבהל בשחמ לש ותלוכי תא םינכמ םתא ךכ ןכ
ידכ ולש בושיחה תולוכי תא לצנלו טמחשה יקוח תא
םלועה ףולא רשאמ היינשב חול יבצמ רתוי תוארל
.ליד גניקאפ גיב :םימכח ורמא רבכ הז לעש ,יחכונה

דמלמ ןויסנה .קוחר רתוי הברה תועיגמ ילש תונעטה לבא
.םירייארפ לש רידנ ףסוא אוה בשחמה ישמתשמ רוביצש
בשחמהש ךכ לע רשפתהל םינכומ בשחמה ישמתשמ
םויב םעפ עקתייש ,ונווכתה םהש המ תא השעי אל םהלש
ירה וז ,ךמסמה תא שדחמ בותכנ םומיסקמ") םיימוי וא
םהילא רבדיש ,("יוביג ונישע אל בושש ונתמשא ללכב
.תחתב ץוק היהיש ,רוציקבו ,תנבומ אלו תאשנתמ הפשב
.דובעיש רקיעה

וטואה תא שדחמ-לחתאל םינכומ ויה הפ םישנא המכ
היה אוהש םעפ לכב עונמה תא שדחמ ןיקתהל וא םהלש
.אל ינא םג ?םיירהצב 'ו םויב ןיקניש בוחר עצמאב עקתנ
ןיקתהל ונל םירמואשכ הבג םימירמ אל ונחנא ,תאז לכבו
רבכ םירייארפ .95 תונולח תא תירישעה םעפב שדחמ
?ונרמא

תנכותל קר םירמוש ונאש תונחלס התוא תאש קפס ןיא
וא ,ןוכנה םוקמב ףקמ םישל תברסמ ןיידעש Word
יפלכ םג הלגנ ,ונלש המסיסה תא חכש בושש ןגייחל
איביו ,המולפיד םע לבמטכ הלגתי הזשכ םכחה ןכוסה
ררבל היה וניצרש המ םא םג - תפרצב ריוואה גזמ תא
.םינורחאה םירקסב ןפ-הל יראמ-ןא'ז אצי המכ

םיליבדה םינכוסה תא חלשנ אל ונחנא ,הרקי הזשכ
,ךפהל אלא ,םיטרס לע ינשל דחא ץילמהל וכלייש הלאה
רורב קיפסמ יתייה אל הארנכ") ונמצע תא ליגרכ םישאנ
םא ,רבכע תציחל לכ לע םיימעפ בושחל ליחתנו ("וליבשב
לע רבדל אלש .ןכסמה ןכוסה תא לבלבל הלולע אל איה
ילב תוינידנולב לש רתא הזיאל סנכינש ינפל הרקיש המ
ראודה תביתב ולגי םידליהש דחפהמ קר ,תויזח
םירתא השימח דוע לע תוצלמה תיתחפשמה ינורטקלאה
.(!דבלב הקדל רלוד 1.98-ב) הלילב לומתא וחתפנש הלאכ

Wired Cover
97 ץרמ ,Wired ןיזגמ רעש .רוביד שי

תועבוקש הלאה תונכותהש קר אלש ?רסמה המ זא
,תלעות תורסח ןה ךלנ ןאלו םיצור ונחנא המ ונליבשב
םישמתשמהש אוה ריבס טירסת .תוקיזמ םג ןה אלא
יסופד יפל לועפלו הנכותה תא תוצרל ןוצר בורמ ,ןהלש
,(ןיבמ בשחמ וליפאש הלאכ) םייביטימירפ תוגהנתה
ללותשהל וקיספי םה .הנכות ומכ םמצעב גהנתהל וליחתי
בושחל וקיספי ,ןכוסה תא לבלבל אל ידכ ישפוח שולגלו
תוכחלו הרוחא ןעשיהל ופידעיו םיצור םה המ םמצעב
,תאזה הרוחשה הדובעה תא םליבשב השעי בשחמהש
.הבישחה

תינכותל תוסחייתה לש ,הקירבמה תיקווישה השיגה
ןכוס") הנכותל תוישונא תונוכת סוחייו םדא לאכ בשחמ
םיטיבה ףסואל סחייתהל ונל םג םורגת ,('וכו "םכח
רוטקפסניא לע םחרל קרו ,אליעל תישונא הרוצב בולעה
גזמ תא בוש ונל איבי ןכסמהש םעפ לכ ונלש יטרפה וזולק
.תנברוחמה תפרצב ןברוחמה ריוואה

ופוסב לגרתנ ,טנרטניאב שדח םוקמל םוי לכ גלדל םוקמב
רתא לש תוממעשמה תושדחה תא אורקל רבד לש
םעפה זאמ תונמאנב ונל ףחוד -007ש) טפוסורקיימ
Internet ונקתהשכ תועטב םשל ונעגהש הללמואה
,םיאשונ יפל ונלש bookmarks-ה לכ תא רדסנו ,(Explorer
ןיבהל חילצי חצפמה םגש ידכ ,שריח ןעש לש תונדפקב
ריוואה גזמ תא םילבקמ ונחנא תחא םעפ דוע םאש
לע הרייווירב השפוחל חלשיי ומצעב אוה ,תפרצב
.דחא ןוויכל ftp

אל םעזה תואובנ לכש קפס יל ןיא ,רעצה הברמל
רבודמ .חלצת םימכחה םינכוסה לש םכרדשו ,הנרוזעת
לע האיבמ תישונאה הרבחהש תושפטיה לש בלש דועב
היזיוולטב תיביסאפה היפצהש ומכ קוידב .המצעב המצע
תאצמה זאמש ומכ קוידבו ,םירפסה תאירק תא הפילחה
תוזז אלש תוטטבל טאל טאל םיכפוה ונלוכ קוחר-טלשה
תויגולונכטו םימכחה םינכוסה ופילחי ךכ ,הסרוכהמ
וכפהיו טנרטניאב תיביטקארטניאה הדובעה תא הפיחדה
.םויה אוהש הממ הדיטשפ רתוי דועל ונלש לכשה תא
.הארנ הז ךיא וארתש דע וכח ?אכדמ עמשנ

[ םיבתוכ יפל | םיאשונ יפל | תונוילג יפל :ןויכרא | רעשה דומע ]
[ ונל ובתכ | ןודעומה ןולאש | !םניח יונמ השע | תונתמה זכרמ ]

מ"עב תנווקמ תונותיע 404 1997 © תורומש תויוכזה לכ


חזור למעלה