טווינה תנכותב שדח ןולח תחתופ הז דומעב םירושיק לע הציחל
This space for rent


בקרוב על מסך זה!הז ךסמ לע בורקב

םסרפנ (םיגחה ירחאו ינפל) רוטינומ לש םיבורקה תונוילגב
רבעמ (המישמל בדנתהש) ונכרוע לש עסמה ןמוי תא ןאכ
םונהיגהמ הסיטה לע לכה וארק .היוודה הפוריאב םיווקל
יול ןונמאש וז) סנאבורפב הכירבה םע הליווה לעו לע לאב
תדעסמ לש התבותכ תא ומשר ,(לבקל תמ היה בירעממ
הנוזה ירחא) הילטיאב האונג למנב וירוטיו לש םיה תוריפ
ושלגו (יארשא יסיטרכ ןיאו טנרטניא ןיא ,הנימי תישילשה
.הצנריפב יציפואה ןואיזומב הידמיטלומה טקיורפל
ינוכתממ תיבב וניכה ,השילגה ןמזב תיברימ תוגנעתהל
.ויבא יבאב ריזחב הלכו ומא בלחב ידגב לחה ,םילרעה


Tour2
הזיפב םוי ידמ עצבתמה יתרוסמ סכט ,"לדגמה תא קזחה"


Tour1
ץמאתמו סנאבורפב הכירבה תפש לע בשוי ,יתפרצ רכיא ,הבמולפ האוסנרפ[ םיבתוכ יפל | םיאשונ יפל | תונוילג יפל :ןויכרא | רעשה דומע ]
[ ונל ובתכ | ןודעומה ןולאש | !םניח יונמ השע | תונתמה זכרמ ]

מ"עב תנווקמ תונותיע 404 1997 © תורומש תויוכזה לכ


חזור למעלה