טווינה תנכותב שדח ןולח תחתופ הז דומעב םירושיק לע הציחל

מוניטורTop 101

.עדמה רש תרשמל ףוס ףוס רחביי ןתיא יקימש


2

תומורע לש תונומת םע םירתא םינובש םידליהש
ידכ תכרעמה תא דירטהל םיקיספמ אלו סיטיסואיגב
.וקיספי - םהילע בותכנש


3

.ביתכ תואיגש ילב דחא דומע עיפוי גניקטנבש


4

דרשמ יריכבו הלהנהה ,קזב ידבוע דעו תא וחקיש
?המכסהל ועיגיש דע) דחא רדחב םתוא ורגסיו תרושקתה
.(םתוא רוגסל טושפ ,אל


5

לע תפפוחמ אלו הבוט תחא היזיוולט תינכות היהתש
.תירבעב ,תילטיגיד תוברת


6

תורתוכ ילב ,בוט דחא ספדומ םיבשחמ ןיזגמ היהיש
."תוחושק תוספדמ" ןונגסב


7

ןימזהל ורשפאיש םירתא וחתפי אמאמ גיבו ס'ונימודש
.תשרהמ תאצל ילב הציפ


8

םע םש וא @ ללוכש וגול םע תורבח רתוי הארנ אלש
."טנ" תמויסה


9

.םייחרזמ םירמזל םג םירתא ויהיש


10

םע "םינומהה לש הקיטאופה"ב קרפה לש רזוח רודיש
.(םכליבשב טנרטניא ןטפק) ריופ רורד
:הז ןוילגב

תא םישמממ אל
לאיצנטופה

םימוחנתה יסרפ
רוטינומ לש

טנרטניא ןולימ
ימוחת בר

לארשיב קר

ומכ ןיא ,ןיא ,ןיא
טפוסורקימ

יאדכש םירבדה תרשע
הנשה ורקיש


[ םיבתוכ יפל | םיאשונ יפל | תונוילג יפל :ןויכרא | רעשה דומע ]
[ ונל ובתכ | ןודעומה ןולאש | !םניח יונמ השע | תונתמה זכרמ ]

מ"עב תנווקמ תונותיע 404 1997 © תורומש תויוכזה לכ


חזור למעלה

Israeli HyperBanner Advertisement