טווינה תנכותב שדח ןולח תחתופ הז דומעב םירושיק לע הציחל

מוניטורמיקרוסופט?תויועטב םידומ םילודג םישנא

,לארשי טפוסורקימב ,םש םתאש ןמזה עיגה תמאב ילואו
הז .לשכנ טנרטניאל םכלש תירבעה ןקתש הדבועב ודות
אוה תיגולונכטש םיעדוי ונחנא .יטתאפ תויהל ליחתמ רבכ
רתוי הז הזה ןקתה םעש ךכב םיריכמ ונחנא .בוט רתוי
דחא ףא לבא ,ןוכנ לכה .טנרטניאל םינכת רצייל חונו טושפ
לכ םע תדבוע םכלש תירבעה .קדצבו ,הז םע דבוע אל
.תירבעב קרו ,תירבעב תונולח איהש יאנתב ,הלעפה תכרעמ
דחא ףא ,םתוא אורקל ולכוי םלוכש םיצור םלוכו רחאמו
.םכלש ןקתה םע דבוע אל

ראש לומ ךיתונורקע לע דומעלב יאורה רבד םוש ןיא
הזה םלועהו .םיקדוצ שממ אל ךלש תונורקעה םא ,םלועה
ידרשמ ,סבולג ,ץראה ,זופת ,תסנכה ירתא - ןטק אל
ימשרה רתאה ,והינתנ יביב לש ימשרה רתאה ,הלשממה
וטקאפ-הד ןקתה םע םידבוע םירחאו ולא - רב ידנס לש
.טנרטניאב תירבעל

ימל םג ורשפאיש םיביכר רצייל וליפא םינכומ םתייה אל
אורקל תיניזורגב שוטניקמ וא תיסורב תונולח ול שיש
וישכע ,הנה זא .תרשפאמ תמייקה הטישהש ומכ ,תירבע
,םתדספהש םכל עידומש לארשיב טנרטניאה בור קר אל הז
היה הז םדוק םא .הקירמאב לודגה סובה םג הז וישכע
לארשי טפוסורקימ הז וישכע ,םלועה ראש דגנ טפוסורקימ
.הדבוע .תיאקירמאה טפוסורקימ סולפ םלועה ראש דגנ
4 ררולפסקא טנרטניא ינפדפד וניקתהש םילארשי יפלא
לכב ךירצש ומכ תירבע םיאור םה ףוספוסש תעדל וחכונ
םש .לארשי טפוסורקימ לש רתאהמ ץוח - טנרטניאה ירתא
תירבע בתוכ רבכ סטייג ליב וליפא !!!ךופה ןיידע לכה
?םכלשב םתאו ,תילאוזיוה הטישב


Hertzelia. Yeah.
אוה .םויה תא ונל השוע ןיידע הזה םוליצה .הילצרה תוברעב
דומעה תא רטעמו ,הידפסקא ,טפוסורקימ לש םילויטה רתאמ חוקל
הילצרהל שדקומה


ינורטקלא ראודב ושמתשי םישנא ,דיתעב

ילוא ,טנרטניאה לע טלתשהל הצור ךכ לכ טפוסורקימ םא
אלל החלשנ ןמזמ אל .הידבוע תא רתוי ןמאת איהש יאדכ
יריכבמ דחאמ ינורטקלא ראוד תעדוה םיבתוכמ טעמ
הרבחה לש ןויע םויל םתוא ןימזהש ,לארשי טפוסורקימ
,םיבתוכמה לכ לש תבותכהו םשה .טנרטניאה אשונב
ךירצ והשימ .העדוהה תליחתב ועיפוה ,תואמב רבודמהו
לכב .ינורטקלא ראוד יאשונב םידבועל ןונער םש ךורעל
טנרטניאב הנמזה תחילשו ,תולדתשהה לע ןייתחס ,ןפוא
םיכלוה םתא רבכ םאש קר יואר .טנרטניאה אשונב עוריאל
ראודב ןויעה םויל םשריהל םג היהי רשפאש ושעת ,ןאכ דע
בושחל לולע דוע והשימ ,תרחא .ןופלטב קר אלו ,ינורטקלא
ראודה תויה תדבוע תא תיפוס ומינפה םרט טפוסורקימבש
.יקסע ילכ ינורטקלאה

םסרפש 1997 תנשל תיזחתב ונרכזנ ,הזה רופיסה ופורפא
תיזחת .הרבעש הנשה ףוסב "סמייט קרוי וינ"ב סטייג ליב
ראוד תוכרעמ וניקתי םידיגאתה בור" :התיה 7 רפסמ
ראוד ולבקיו וחלשי םידבועו ,הנשה ףוס דע ינורטקלא
ץמאת םידיגאתה תוברת .םויב םימעפ המכ ינורטקלא
?הלאוו ."ינורטקלאה ראודה לש תונורתיה תא תוריהמב


הנשה ורקיש דואמ יאדכש םירבדה תרשע :אבה דומעב:הז ןוילגב

תא םישמממ אל
לאיצנטופה

םימוחנתה יסרפ
רוטינומ לש

טנרטניא ןולימ
ימוחת בר

לארשיב קר

ומכ ןיא ,ןיא ,ןיא
טפוסורקימ

יאדכש םירבדה תרשע
הנשה ורקיש[ םיבתוכ יפל | םיאשונ יפל | תונוילג יפל :ןויכרא | רעשה דומע ]
[ ונל ובתכ | ןודעומה ןולאש | !םניח יונמ השע | תונתמה זכרמ ]

מ"עב תנווקמ תונותיע 404 1997 © תורומש תויוכזה לכ


חזור למעלה

Israeli HyperBanner Advertisement