טווינה תנכותב שדח ןולח תחתופ הז דומעב םירושיק לע הציחל

מוניטוררק בישראל
םיקפדנ ונאו ,םיקדוצ םלוכ

םיקפסה לכ ןיב תרושקתה תמוצ ,סקא.יא.יאה
ונלביק רבכ .הרוחסה תא קפסמ אל ,םיילארשיה
לכ םינוש םיקפסו "תילארשיה טנרטניאה תרבח" ,ן'זיווטנמ
לכ טנרטניאב תיצרא םינפה תרושקתה המל תורהבה ינמ
:הבושח תמאבה הלאשל הבושתה תא אל לבא ,תיטיא ךכ
?הזה ןיינעה תא רבכ ורתפת לזאזעל יתמ


דחא אצוי השולשמ

ןיידע ,היהיש לככ ינוגססות ,טנרטניאב ילארשיה חלפה
,םירתא לש םיסקדניא השולשל םוקמ וב ןיא .ןטק
ותוא תא םישלוגל םיקפסמ םהלש לודיבה תורמלש
"תשר יפד" ,"הלאוו" תא תוליעפמה תורבחה .תורישה
ןלוכב - וישכע חיוורהל ידכ סקדניאה לע תונוב אל "זופת"ו
תא ונריכהב .םירתא תיינב ומכ םינוש םיתוריש םינתונ
הלועפ ףותיש וא גוזימל יוכיס ןיא ,תולעופה תושפנה
הזיא ובשחת .לבח .ןהמ םייתש וא דחיב ןלוכ ןיב והשלכ
סיסקבא לעי :הזכ טקיורפל תויהל לוכי היה וגול לש יפוי
.לוגס קו'ג וכותב הלגמו זופת תלכוא


Look friends, i had Christina!
סקסה ןיזגמ לש םשה םולע וכרוע .ה'רבחל םירפסמ הככ
םירבחל רפסל לש תינניחה תילארשיה הנוכתה תא איבה "קיטוזקא"
,הניטסירכ ,תחא איה ןיזגמה לש שדוחה תרענ .שדח אישל םינויזה לע
,ןיבר רכיכב םוריעב םלטצהל .ךרועה לש םיעשעשמה תונויערה תא תבהואש
תעבה ןיעמ רכיכב ןאכ םוריעב שי .וניכבו וניחמ ,ונקעצ ןאכ" יכ ,לשמל
.הז תא הלכא איה ,םיאור םתאש ומכ ."רבקיהל דמועש שפוחה לע האחמ


IOL ילותפנב

ררועמ ןפואב הנשה לישבהו חתפתהש ,טנרטניאב
IOL רתא
עסנ ,ישארה ךרועה ,רבנע ינוד .וינפ תונשל ךלוה ,הכרעה
הרבע ,הליהקה תיארחא ,ןור הרהזו וקסיסנרפ ןאסל
םערוד םידבוע ,ל"כנמה ,ביני לייאל תחתמ ."רחא עסמ"ל
.("ריעה" תיאליכר ,ןהכ יקיר רבעשל) ןירבוג יקירו טנוג
תבר הפוקתב הליהקה לע תוירחאה תא הלביק ןירבוג
בשויש רתאל הרוגסה תשרהמ רבעמהש קר אל .תוכופהת
ברקמ עמשנ םינורחאה םימיב ,םלשוה אל טנרטניאה לע
.ךלוהו רבוג רומרמ הליהקב םישנא

,"רתויב הצימא" הנכמ היה ירפמאה רסש גוסהמ הטלחהב
קר םישיגנ ויהי רתאב םימייוסמ םיקלחש
IOL -ב טלחוה
הרוגסה תשרה ירבחו ,$-5ב רבודמ םנמא .םולשת תרומת
לכה לבקל ולגרתה םישלוגה :תאז לכב לבא - םניחב וסנכיי
הטלחהה ,הינפ לע .םלשל וכרטציש םואתפ המו ,םניחב
תורמל ,הנוכנ תיארנ יתליהקה ןוויכה לע דקמתהל
ומכ להנל רשפאש רבד אל הז תילאוטריו הליהק :תונכסה
רבד אוה הליהקה ירבח ןיב רצונש םקרמה ,ליטסקט לעפמ
ןיב לובגה .םינוכנה םיאנתב ומצעמ רצוויהל רומאש ןידע
הז תא הז םילאושש םידלי תוורוא ןיבל תססות הליהק
.דואמ קד אוה "?תב התא"


טפוסורקימ ומכ ןיא ,ןיא ,ןיא :אבה דומעב:הז ןוילגב

תא םישמממ אל
לאיצנטופה

םימוחנתה יסרפ
רוטינומ לש

טנרטניא ןולימ
ימוחת בר

לארשיב קר

ומכ ןיא ,ןיא ,ןיא
טפוסורקימ

יאדכש םירבדה תרשע
הנשה ורקיש[ םיבתוכ יפל | םיאשונ יפל | תונוילג יפל :ןויכרא | רעשה דומע ]
[ ונל ובתכ | ןודעומה ןולאש | !םניח יונמ השע | תונתמה זכרמ ]

מ"עב תנווקמ תונותיע 404 1997 © תורומש תויוכזה לכ


חזור למעלה

Israeli HyperBanner Advertisement