טווינה תנכותב שדח ןולח תחתופ הז דומעב םירושיק לע הציחל

מוניטורמילון רב תחומיזיטירבלס

,תישאר .ולש יטנרטניאה רשקהב דואמ ןועט גשומ
לש תחדינ הניפ וזיאב ןנכותמ יתלב דעצ תושעל םויה השק
עיציו םייניעה לומ ךל ץופקי רנאב והשזיאש ילבמ ,תשרה
.הנטקה היעבה יהוז לבא ."זיטירבלס דקיינ"ב תוזחל ךל
,לארשיב ןאכ ,ונלש זיטירבלסהש איה הלודגה היעבה
תונמב התוא טשקלו םתויטרבלס תא םיצעהל םישקעתמ
,טנרטניאב יתיאר ,טנרטניאב יתארק" לש תובוצק
.'דכו "טנרטניאב יתבתכתה

הלוכי הניאש ,תרושקתב ,ליגרכ ,אוה ירקיעה םשאה
יאטירבלס לש "הצלמה" וזיא וב היהתש ילב ןותיע רוגסל
לע םירפוע רתסא "הצילמה" םישישה תונשב .והשמ לע
תונשב .םילשורי תורדשמ הנוטרופ לש שישה תגוע
הז-המ" טנרטניא רתא לע רעונ-דד לעי "הצילממ" םיעשתה
בל ומיש .םלועב השענה לע תושדח וב שי םגש ,קילדמ
:םכינמויל תבותכה תא וקיתעהו םידבכנ םיארוק
רתאה לע םכל הליגש ימש ורכזתו .www.cnn.com
."ילעי ,ייב .ינא וז הזה קילדמה


גניטיר

לש גציימ יד םגדממ בכרומ טנרטניאב רתא לש גניטיר
?תמא ינותנ םימסרפמ אל המל זא .םישלוגהמ 100%
.ועדת אלש םיפידעמש הארנכ


רתאל ורקיב שיא ףלא 300

סחיב בירעמב עובשה ,ןותיע יבג לע תויוטש ,בתכנש המ הז
,ליעיו בוט רתאה ."טנרפוס" ,פואוקה לש טנרטניאה רתאל
זאמ וילא וסנכנ שיא -300,000ש ןימאמ תמאבש ימ לבא
לדגמ תא ול רוכמנש ידכ תכרעמל ץופקל ןמזומ ,חתפנ
אוה הסינכה ינותנ לש תונשרפב יתריצי קחשמ .םולש
הכרעהה .הז לע ונבתכ רבכו ,טנרטניאב ץופנ יכה ףולבה
.15%-מ רתוי אל ,הזה ןדמואהמ 5%-מ תוחפ אל ?ונלש


ספ בחור

רבכ חטב - "ספ בחור רתוי היהיש דע תוכחל ךירצ"
הרובעתה חפנ לש הלדגהב רבודמה .הז תא םתעמש
הנוחצנ ןיבו תשרה ןיב דירפמש המ הז ,הרואכל .טנרטניאב
םרוזש המ וא רוניצה בחור :בושח רתוי המ ?תמאב .יפוסה
לבזה תומכל ספה בחור ןיב סחיה :ונלש רומיהה ?וב
.עובק ראשיי תשרהמ לבקנש


2 טנרטניא

רבד לכ ומכ .תמאב ךירצש המ הזו ,בוט אקווד הז ספ בחור
ספלו ,חפל םיקרוז סופיטבאה תא ,ישונאה ןימה לצא בוט
הרקמב .תגבודמהו היינשה הסרגה תא םיסינכמ רוצייה
לש ףטוש רוצייל יקוא ןתנו ,ששקפ והשימ טנרטניאה לש
לוכי אל הז הככו חירסמ ןאכ והשמש רורב .סופיט באה
םישרטה ץראל ונאבו הדנגוא לע ונרתיו הז ליבשב .ךשמיהל
?K והשמ הדוקנ םיינש לש תרושקת יבצק ליבשב ?וזה
!דבעידבו ,דימו ףכת 2 טנרטניא םקות

נכון, לא היה לנו מה לשים, אז בסוף שמנו את התמונה הזו


תילאוטריו הליהק

ילעב ידיב הנורחאל סרוסש חנומ ,םסק ברו רידנ ןיינע
טרופס בוציע םע "יעזג" רתא ןיפכיד לכל םינובש תוטסאבה
םירצוי םהש םיריבסמו רוויד תמישרו טא'צ ,טנגלא
תילאוטריו הליהק רוציל ידכ - םינינועמה לכל ."הליהק"
םכל היהי םא .הרוחא דעצ תחקלו םילכה תא קפסל ךירצ
קיזחי הז ,לזמ רתוי דוע םכל היהי םא .והשמ םקרתי ,לזמ
םיסרטניא לש תינעבוט הציבל רדרדתהל ילב דמעמ
רבח היהש ימ לכ עדוי ,הזה םוידמה .םירבחה ןיב םיינחוכ
שממ אל הזה םוידמה ,יהשלכ תילאוטריו הליהקב םעפ יא
.ןינא קופיא דדועמ


פייקסטנ תרזעב ובטימב הארנ הז רתא

הנכותה תורבח לש ץמאמל תודע ,יטסינורכנא למס
אלש ימ .ןהלש הייסנכל םירתא דועו דוע חפסל תולודגה
,תוצופנה טווינה תונכות יתשל םיאתמש ןפואב הנוב
םירתא הנובש ימו ,ער עוצקמ שיא אוה ,תוחפל
אוה דבלב תחא הרבח לש םיטרדנטסל הנווכב םימאתומש
לכ ומלענ ךיא םירכוז םתא .םוידמה תא ןיבמ אלש טוידיא
:האבה הנשל ונלש רומיהה ?קושהמ ס'ניא-גאלפה תואמ
תכמות תחא הרבח קרש תויגולונכטה םע הרקיש המ הז
.ןהב


לארשיב קר :אבה דומעב

:הז ןוילגב

תא םישמממ אל
לאיצנטופה

םימוחנתה יסרפ
רוטינומ לש

טנרטניא ןולימ
ימוחת בר

לארשיב קר

ומכ ןיא ,ןיא ,ןיא
טפוסורקימ

יאדכש םירבדה תרשע
הנשה ורקיש[ םיבתוכ יפל | םיאשונ יפל | תונוילג יפל :ןויכרא | רעשה דומע ]
[ ונל ובתכ | ןודעומה ןולאש | !םניח יונמ השע | תונתמה זכרמ ]

מ"עב תנווקמ תונותיע 404 1997 © תורומש תויוכזה לכ


חזור למעלה

Israeli HyperBanner Advertisement