טווינה תנכותב שדח ןולח תחתופ הז דומעב םירושיק לע הציחל

מוניטורפרסי הניחומים של מוניטורץראב םילודג יכה םירמיילה

ובשח תמאב םה .www.yahoo.co.il תא םמצעל ומשרש ולא
,
Yahoo Israel תרתוכה תא הארנו סנכינש ?דובעי הזש
,םירתא הנובש הרבח לש םימשמ רתא דוע שי הירוחאמש
,בגא ?והאי לש ילארשיה ףינסה תמאב הזש ןימאנו
.ונבה ."Internet Business Marketing" רמולכ ,IBM םהל םיארוק


טנרטניאב לשוכה יטילופה טקאה

הלעהש ךפהמל הנש תאלמב םילארשי םירתא לש הלפאהה
קיפסמ תואיצמה ,ליפאהל המ ןיא .ןוטלשל והינתנ יביב תא
.הככ םג הלפא


טנרטניאב ליעיה יטילופה טקאה

תחלצומ המגדה .ןקרב ירוא ידי לע "קרס" רפסה םוסרפ
םינכת לע ידסממ טופישבו הרוזנצבש תויתייעבל
אצמנש ימ ידי לע לארשיבו םלועב לצונמש בצמ ,טנרטניאב
סרפש עובקל םג ,טנרטניאב ירשפא לכה .סוזנצנוקל ץוחמ
.הקיתשה רשקל ףתוש רגמש ןוילעה טפושהו חצור


Happy new year?
הנש תיולג אוה ,ןימאהל אל ,הזה רבדה .הנשה לש הבוט הנשה
ימתס תוחפ והשמ לע בושחל רשפא .ילארשיה טנרטניאב תעצומה הבוט
וסינ פייקסטנש) ן'זיווטנ לש וגולהשכ תיזחב סר'גניר ראואפה רשאמ
.םיחרכומ אל לבא .ביתכה תאיגש לע רבדל אלש ,רוחאמ (ותוא קיתעהל


הנשה לש תכרעמל בתכמה

From: Hyung-jin Lim
To: monitor@site.co.il
Hello!
I'm Korean University Student. I found your site by Yahoo. The Keyword was "xxxpass". But I can't read your site Because I don't have your font. I think your site has "Adult Check" password-that was English. So if you send me that password, I really thank you.
Then Bye


הנשה לש ךורא יכה Under Construction

רודמ - " תנווכ" תא "זופת"ב ונל םיחיטבמ הנש יצחמ רתוי
.וב היהי המ ועדת וכלש ,שדח


Space Jam
גניקטנב עיפוהש ךחוגמ יכה טסקטה
ףוסב לבא ,םיבוט םידמעומ המכו המכ ןיב ,השק התיה תורחתה
טואנומסוקה לש טפשמב היעבה המ םתנבה אל םא .וזה תרתוכה החצינ
.הגניקטנ שולגל םינמזומ םתא ,"היעב ונל שי ןוטסוי" יסורה


הנשה לש תרושקתה שיא

ךכב האגתמש תרושקת תינכות לש החנמ - יאקרב יזר
אל ונחנאש והשמ עדוי אוה ילוא .טנרטניאב רוב אוהש
.אל ?םיעדוי


הנשה לש ירוביצה ץחלה

טרדנטסל רובעל הסינ ,"תרחא המיב" רתא רצוי ,בהל ןרע
תוצאנו תופקתה ףטחו ,טפוסורקימ לש "שדחה" תירבעה
תא ליצה אל הז לבא ,רתיו אוה ףוסב .ירשפא ןוויכ לכמ
ילב רתאל םוקמ ץראב ןיאש הארנכ .לבח .ולש רתאה
.סיסבב-הבבס-טא'צ-םיקוחצ-םיעטק


הנשה לש תחתה יוסיכ

אל ,תישילש דימ סקס תונומת לש ילארשי רתא דוע ,sexy.co.il
העדוהה חסונ ןלהל .הארנכ ,תוירחא תחיקלבו תורגבב ןימאמ
ןכותל םיארחא םניא M.G.A. ו sexy.co.il" :ולש ישארה דומעב
םויבש השוחת ונל שי ."גציימ אוהש המלו וגוסל ,רתאה
.תוירחא וילע וחקי םה ,ףסכ סינכי רתאהש


תרושקתב הברה יכה החפונש היגולונכטה

אוהש םוקמב ןכרצה לא םינכתה תפיחד ,שופה תייגולונכט
טעמ דועש בושחל תלוכי הנש יצח ינפל .ומצעב םתוא שפחי
םימנמונמ םיבשויש ןוצר יעבש םישלוג היהת תשרה לכ
לע תושדחב חומה תא םהל םיליכאמ םידיגאתהש ןמזב
.הככ דבוע אל הז .הסרובה


הנשה לש חורה ישוע

.םירצויה תויוכז תרימש לע תיארחאה הדוגאה ,ם"וקא
לע חקפל םיכלוה םהש םישנא המכ ודיחפהו שער ושע
תורושבה תא םהמ ונעמש אל םייתניב לבא ,טנרטניאה
ילטיגידה ןדיעה לא לארשי תא וליבויש תולודגה
ילוא .חטבל םירומש הירצוי לש םיינחורה םהיסכנשכ
.הנשה


הנשה לש Wishful thinking

עיפוהל רובעיו ,ןוחריכ תאצל קיספמ רוטינומ ןיזגמ"
,רוטינומ) "שדוחב םימעפ שמחל שולש ןיב לש תורידתב
.(21/5/97


הנשה ךלהמב ןשייתהש רתאה

לש יטפמיסה " לארשיב טנרטניאל םלש טעמכה ךירדמה"
םיסקדניאהש םימיב .בצקב דמוע אל ןוינכטהמ לארה בדנ
,םירדוסמ םינותנ ידסמ םע םידבוע קושב םירחאה
רואית ןיא .קוחר אלה רבעל תרכזמ קר הווהמ "ךירדמה"
הקולחהו םיגוויסהו רסחב הקול ןוכדעה ,םירתאה לש
בצקל החכוה - ימיטפואה דצה תא תוארל רשפא .םיהומת
.ילארשיה טנרטניאה לש לודיגה


I love money
ףיעסב הנווכה .ETON ןיזגמ ךותמ .הנשה לש םישורדה תעדומ
דחוימ גוסמ תוריכמ ישנאב םינינועמ םהש ,הארנכ ,איה ןמוסמה
,ללכ ךרדב אצומ התאש תוריכמה ישנאל דוגינב ,ףסכ םיבהואש
ןוזואב רוחה בצמב רתוי םיניינעתמש


הנשה לש הדובע יצחה

םע Domain ךמצעל הנוקו עיקשמ רבכ התא םא - www.guy.co.il
היה אל ,ללוהמ וידר בכוכ התאש דוע המ ,יטרפה םשה
?יצחו םייתעשמ רתוי ךלש רתאב עיקשתש יואר


הנשה לש תלשוכה החטבהה

."קיטרא" :הביזכהש הלודגה החטבהה ,היה אלש רתאה
רתאה ?לעופבו - לאיצנטופ ןומה ,קילדמ םש ,ביבח בוציע
ונעט ויליעפמש תורמל) םינוכדע אלל םיכורא םישדוח עטרק
עיגמש םירקבמה םרזל עירפמ אל שדחתמ אל אוהש הדבועהש
.תשרהמ דרי רבכ רתאה ,ונקדבש הנורחאה םעפב .(וילא
.Sic transit gloria mundi


הנשה לש תרקוחה תונותיעה

תושיגר םע ןותיע ,"ןושאר רוקמ" :ביואה איה טנרטניאה
רורטה לע ךרפומ רופיס ןושארה ודומעב םסרפ ,םידוהיל
.םויאה יטנרטניאה


ימוחת בר טנרטניא ןולימ :אבה דומעב
:הז ןוילגב

תא םישמממ אל
לאיצנטופה

םימוחנתה יסרפ
רוטינומ לש

טנרטניא ןולימ
ימוחת בר

לארשיב קר

ומכ ןיא ,ןיא ,ןיא
טפוסורקימ

יאדכש םירבדה תרשע
הנשה ורקיש[ םיבתוכ יפל | םיאשונ יפל | תונוילג יפל :ןויכרא | רעשה דומע ]
[ ונל ובתכ | ןודעומה ןולאש | !םניח יונמ השע | תונתמה זכרמ ]

מ"עב תנווקמ תונותיע 404 1997 © תורומש תויוכזה לכ


חזור למעלה

Israeli HyperBanner Advertisement