טווינה תנכותב שדח ןולח תחתופ הז דומעב םירושיק לע הציחל

מוניטור
הגיליון הבא 30.9.97 ,הנשה שאר ,12 'סמ ןוילג
גיליון קודם

.ץראב יפוי םדקתמ טנרטניאה ,הרואכל
לוק הז ,םינוויכה לכל םימקונ םימרויה
עובקלו תשרב תוינק ךורעל ,Email-ב שמתשהל
לבא .יזיפ םויק םהל ןיאש תומוקמב תושיגפ
תא שממלמ הקוחר דוע תילארשיה תשרה
תעדל רשפא יא דוע .יוושכעה לאיצנטופה
םהינש תא ונישע ונחנא - תוכבל וא קוחצל םא

ןושמש ידג ,ןומיר ליג ,ןור ביבא ,קניל בקעי ,בומרבא אריע

האצמה אוה טנרטניאהש ונלש ןוחטבה רערעתהש אל הז
םהילע הלוע ףאו ,היזיוולטהו סופדה ומכ תוחפל הבושח
דיחיה םינומהה תרושקת םוידמ והז .םינבומ המכב
הטילשהו חוכה ינונגנמ הנבמ לכ תא ותוהמ םצעב רתוסש
רצחה" ,םינומהל םירדשמש םידיחי ןיא .םויה םימייקש
לש יכרריהה רדסהו ,זכרמל תאבומ םייחה לש "תירוחאה
.ושאר לע ךפהתמ םישנא לש תוסאמ ןיב עדימ תרבעה


The Pros.

טא'צב רהוז רב לעיו ולגזוב ילרא'צ .הנשה לש טא'צה
הטילשב רוריבב ןיחבהל ןתינ .טנרטניאה ישלוג םע יביטקארטניא
המהובה םלועב םגש חיכומש המ ,בשחוממה םוידמב םיינשה לש
דובכ לש םוקמ טנרטניאל שי ססותה


םירבד המכו המכ שיו ,לילכהל רוסאש תורמל ?ונלצא לבא
וליאכ הארנ ,ילארשיה טנרטניאב םיישומיש ףאו םייפהפי
הקזח תוימרופנוקה .רבד הניש אל תוחוכה יסחי ךופיה
גח ףסומ וא 1 ץורע חותפל בייח אל התא .ונלביקש שפוחהמ
התא - םייניעה ןיב דסחתמ תיז ןמש ףוטחל ידכ ןותיעב
ינכפהמהו ינשדחה םוידמה .בשחמל רשי ותוא לבקל לוכי
אלש רבד םוש ךל רפסמ אל ,םירקמ ידמ רתויב ,רתויב
.והשמ תשדחמש הרוצ םושבו ,םדוק תעדי

.וישלוג ןיב "הנשה רתא" לאשמ תא ךרע "הלאוו" רתא
ומיש ,םבור לבא ,תונולת ןיא ,בוט םיארנ וכזש םירתאה
תורחתבו .םירחא הידממ ירוקמ רמוח םירזחממ םצעב ,בל
לכ ,םולכ ונלביק אלש רזומ תמאב) םיבוט רתויה וכז דוע
ידמ רתוי .(םעפ 30 תוחפל תישיא עיבצה ונתאמ דחא
,םירחא הידממ םינכת םיחקול טושפ םילארשי םירתא
טעמכ טנרטניאב םתוא םירזחשמ רחאו ,םתוא םישביימ
רתויב ינכפהמה םוידמל רבעמל ףסומ ךרע ןיא .יוניש אלל
ךכ לכ אל הז ,לק הז ,ןוכנ .גרבנטוג לש סופדה תאצמה זאמ
וליפאו הז תא לכואש להק הזל שיו דמחנ םימעפל הז ,רקי
המכ .ונתוא ליציש המ הז אל לבא .דוע שקבמ
היזיוולטה תינכות ,חיננ ,עיקשי אל םיפוצרחה רתאש
.ומצע ןיינעה דימת ראשית

,םיבושחה םיעגרהמ המכ ליכמ הזה דחוימה ןוילגה
הנשב ילארשיה טנרטניאב ויהש םירתוימה וא םיעשעשמה
תורמל .וב תויהל םיכירצ רבכ ויהש םירבד המכו ,תפלוחה
שי םוידמל :םיימיטפוא תאז לכב ונא ,ליעל רמאנש המ לכ
תילטיגידה הכפהמה .פמרט וילע םיספותש ולאמ חוכ רתוי
תעבוק איה :םיריהמ םימדומ תריכמל ןגולס קר אל איה
.רחמ היחנ הב ךרדה תא

םכלוכל םולש תנש

רוטינומ תכרעמ

רוטינומ לש םימוחינה יסרפ :אבה דומעב:הז ןוילגב

תא םישמממ אל
לאיצנטופה

םימוחנתה יסרפ
רוטינומ לש

טנרטניא ןולימ
ימוחת בר

לארשיב קר

ומכ ןיא ,ןיא ,ןיא
טפוסורקימ

יאדכש םירבדה תרשע
הנשה ורקיש[ םיבתוכ יפל | םיאשונ יפל | תונוילג יפל :ןויכרא | רעשה דומע ]
[ ונל ובתכ | ןודעומה ןולאש | !םניח יונמ השע | תונתמה זכרמ ]

מ"עב תנווקמ תונותיע 404 1997 © תורומש תויוכזה לכ


חזור למעלה

Israeli HyperBanner Advertisement