This space for rent

םיימויה םיחווידה תשולש
רוטינומב ומסרופש יפכ Hi9p97 סנכמ

פסטיבל ההאקרים


סנכל םיעיגמ :ןושאר קלח

ינכפהמ טהל :ינשה קלחל
רבייסה יפוצ הנחמ :ישילשה קלחל


יוהיז גת שי םירטושל ,ןיאפקב תרשעומ הלוקה
דרשמ לש קסויקה תצירפל תורחת הזרכוהו טלוב
םירקאהה לביטספ .ידנלוהה תרושקתה
החיתפה ינפל םינושאר תוארמ ,םדרטסמאב

דנלוה ,לואש םש הרואנ

,"97-פיה" יפוריאה םירקאהה סנכ םייקתמ םינש עבראב םעפ
תואמ שש :יאלמ תריפס .דחוימב םימח טסוגואב אצי הז הנשהו
תינופצ העיסנ העשכ אצמנה ,רתאב םיאצמנ רבכ םיפתתשמ
ותחיתפ םע עיגהל םייופצ םיפסונ םייפלאו ,דנלוה ,םדרטסמאל
םירטואר ינומה ,םיבשחמ תואמ שש .סנכה לש תימשרה
,(תילטיגיד תרושקת בותינו רוביח תואספוק) םיבאהו
רתאב תמדקומה המישרה יפל .םילבכ לש םיבר םירטמוליקו
,תפרצ ,דרפס ,לארשי ,ןונבלמ ועיגי םיפתתשמה - עוראה
םידודה ינבו םהיחא .הפוריא יבחר לכמ ,םצעבו דנלטוקס
וינב הלא תועשב םיסנכתמ הקירמא תשבימ םירקאהה טבשל
ומצע סנכה תחיתפ .ואדיוב ןאכל רשוקמה ליבקמ עוראל קרוי
חנומהו) םירקאהה ןותיע יבא ,ןייטשדלוג לאונמע ידי לע עצבתת
.קרוי וינמ רישי רודישב "2600" (יתוברתה

םיסרפנ םיקורי תודש ,עבטב עגורו הוולש ,יטנש דואמ הריוואה
עוערו ןטק ונמקהש להואה םנמא .רבע לכמ םיבר םירטמוליקל
לא הדיריה לומ הלוז ונל ונאצמ לבא ,ביבסמ המל האוושהב
ונלש בושחמה דויצ םגש ךכל יבל תמושת תא הנפמ .י .םימה
.ןאכ יוצמה דויצהמ ונניא שידחו דיינ בשחמ ,יטקפמוקו ןטק
הזב שיו ,םילהואה תא םיטשקמ םיקרופמ PC יבשחמו תוגימא
.םיוסמ ןח וליפא

The Scene
ילרוטספו קורי ףונ .סוניכה רתא

גניפמק דויצ םע ,רתוי יתרקוי דחאה ,גניפמק ירוזא ינש הנחמב
הזמ הברהב קזח בושחמ ,בטיה םידיוצמ םינוורק ,רפושמ
תרובח םינכתשמ םג םש .םש םלצל רוסא - םגו ,ונלש רוזאבש
טנרטניאה קפס ,סנכה לש רתויב לודגה דסבסמה ,xs4all
םכניב רבייסה יקיתוו .םלוכמ דחוימהו דנלוהב ולדוגב יעיברה
םיקה ודסיימו ,"קיטקה" עודיה סא.יב.יבהה תא םירכוז ילוא
תרשה ."לכל השיג" איה המש תועמשמש ,וזה הרבחה תא
תמאב םה יכ ,הינמרג תונוטלש ידי לע םרחומ תויהל הכז םהלש
הישעתב הכימת אוה םהלש וטומה .םלוכל השיג םינתונ
.טנרטניאב הקיתאה תונורקעל קדצ השעתש

xs4all
םלוכל השיג שי הזה לביטספב

שמשמ דחאה ,קנע ילהוא ינש םיאצמנ םייזכרמה םירוזאב
תוכרענ ינשבו ,תומגדהו ,תויורבחתה ,ראב ,הפק תיבכ
אירב ןוזמ .דופ קנא'ג ילב ,ןיוצמ לכואה .תואצרהו תויוסנכתה
הקשמ .ןיאפק הברהב תקזוחמ הלוק הקוק - טלו'ג הקשמו
.םירקאהל יסאלק ,יאקירמא

Jolt Coke
םירע םכתא ריאשת תאזה הלוקה .טלו'ג

קר - "בדנתמ" גת :תויורשפא שולש שיו ,גת דונעל בייח דחא לכ
ךכ - ךירצ םא תונגראתהל רוזעל בייחתמ התאו רדליג 150
העברא ושכר ותוא - רשע יפ הלועש סנזיב גת .םלוכ ומשרנ
ושקיבו ואב רשא םירטושל דחוימב ןתינש ,דחא גוס דועו ,דבלב
קר ,xs4all לש ה'רבחה םהל ורמא ,השקבב .םניח סנכיהל
.םתא ימ קוידב ועדי םלוכש ידכ ,הזה םותכה גתה תא ודנעת
הרטשמה יפלכ ךכ לכ תינדשח השיג תטקונ יתייה אל ינא .הה
,םיטקס לע םיינניח םירטוש ינש יתיאר רקובה קר .תידנלוהה
תנחת דיל דדשנש פוש-יפוק לעבל תוליעיב העייסש תרטושו
.בנגה תא אוצמל םדרטסמאב תבכרה

Portable Computer
דיינ אוה בשחמ לכ ,םיצור םא

,טלו'ג תויחפ המכ דועו הפק תוסוכ המכ דוע רחאלו ,עיגמ ברעה
טעמ ,םינב הברהו תונב טעמ .םילהואל תוליעפה תקלחתמ
ןיאו ,י'גידורפ םיעמושש םיבוט םידלי .םיריעצ רתויו םירגובמ
הביסמה .תשרל ולש להואהמ רבוחמ דחא לכ יכ תויולהקתה
תוריהמב ןמזה לכ תכלוהו תסרפנ תשרהו ,ןייל-ןוא הכישממ
,תשרל שדח באה ףרטצמ ,םיפסונ םילהוא המכ לכ .תוליעיבו
דוע רבחמו (טנרטניא תובותכ) IP-ה ירפסמ קלחמ עיגמ דימו
םג םימקומ םייזכרמה םילהואב .םלועל הנוכשה לש הניפ
םירוהל רשקה תבוטל םיירוביצ םינופלט םג שיו ,ואדיוה יזכרמ
.םינווקמ אלה

Info Kiosk
דיימ ץרפנ .יתלשממה קסויקה

-ה ,ידנלוהה תרושקתה דרשמ :תדחוימו תינניח תורחת םג שי
טנרטניאל תורבחתהל ולשמ שידח קסויק הפ םש ,PTT
ידכ דיימ ץרפנ קסויקה ,רמול ךרוצ ןיא .םיירוביצ תומוקממ
איה תורחתה תרטמ .םניח וב שמתשהל לכוי חרוא רבוע לכש
,סקינויל NT תונולחמ קסויקבש הלעפהה תכרעמ תא ףילחהל
םיעוראה לכ לע לבא .xs4all ידי לע ,ןבומכ ,הנגרוא איהו
.רחמ רפסל ךישמנ טפוסורקימ דגנ הפ םיראזיבה[ םיבתוכ יפל | םיאשונ יפל | תונוילג יפל :ןויכרא | רעשה דומע ]
[ ונל ובתכ | ןודעומה ןולאש | !םניח יונמ השע | תונתמה זכרמ ]

מ"עב תנווקמ תונותיע 404 1997 © תורומש תויוכזה לכ


חזור למעלה