מוניטור
הגיליון הבא 8.9.97 ,ינש םוי ,11 'סמ ןוילג
גיליון קודם

Mr President

לש םייתרושקתה םיפולבה תורמל
הלאשלש ירה ,ןור ביבא רמוא ,סטייג
קר תויהל הלוכי "יליב וא יביב"
תחא הנוכנ הבושת

Efrat


,יקססולב תרפא לש םירויאה תרדס ךשמה
תישנה טבמה תדוקנמ םעפהו


Real Estate


םירתאה רקס לש ,ןורחאו ,ינש קלח דועו
טנרטניאב םניח הינבל


Hip97


Hip97 םירקאהה סנכ ימי תשולש דועית
דנלוה ,םדרטסמא דיל ךרענש


קיצור תולדות האינטרנט


םיכרעל ךוניחב עיקשמ ךוניחה דרשמ
תא איבהל םיחמש ונאו ,טנרטניאלו
רפסמ 3 'ח התיכמ יסוי .תואצותה


דבר העורך


,התסיסג יעגרב הנאיד לש תונומתה
םחול לש וירבא תנומת - לידבהלו
וקיסעה ,םלועב ומסרופש תטיישה
.תרושקתה תא טעמ אל

,להקה תמות לע ןגהל ןויסנ רשאמ רתוי
ןויסנ וזה תיתרושקתה תוקסעתהב היה
אל ינא :םיבוטה לש דצב בצמתהל
ונחנא ,עונפוא םע הכיסנה ירחא יתפדר
,ולאה תונומתה תא םסרפנ אל םלועל
.ןבל רוחשבו ימינפה דומעב קר ונמסרפ

לש תמייוסמ הלבגה רבדב תונויערה
עיצהש ולא ומכ ,יתרושקתה רוקיסה
םואתפ םיעמשנ ,ינולק 'גרו'ג ןקחשה
אל .םיליעי אל םה לבא .םוקמב
טנרטניאב אל וללה תונומתה םא .תמאב
.םייתעש-העש דוע םש ויהי ןה ,עגרכ

תומלעתהה לש בצמה ףידע ילוא לבא
לש תויתימאה תויועמשמהמ תיתרושקתה
תוסחיתה לע םדוק ובתכ רבכ .תשרה
םילוכי ונא .םירקאהל ץראב תונותיעה
איבהלו ונלש טעמה תא ףיסוהל קר
לואש םש הרואנ לש היתומישר תא שדחמ
.רוטינומב ועיפוהש יפכ ,םירקאהה סנכמ

***

הינשה הנשה וז ,ךרוע "הלאוו" רתא
םג .ולש םירתאה תורחת תא ,תופיצרב
'סמ) םתלאשש הדות ,םש םימושר ונחנא
.(47

דודיע עצבמב םיחתופ ונחנא םגו
לש אבה ןוילגב .תילארשיה תשרל
גרדי ,הנשה שאר ינפל עיפויש ,רוטינומ
,ולש םירחבנה םירתאה תא קניל בקעי
.ונל םג םירורב אלש םינוירטירק יפל
.םידמעומ עיצהל םילוכי םתא

***

רבעש שדוחב .ךיבמ שממ היהנ רבכ הז
תא תחראמה ,יטינרטניא תרבחב התיה
ךכל המרגש תינכט הלקת ,רוטינומ
קלח תשרה לע היה אל שדחה ןוילגהש
וזה הלקתה ,ונל עודיש המכ דע .ןמזהמ
.הנקות רבכ


ןושמש ידג


[ םיבתוכ יפל | םיאשונ יפל | תונוילג יפל :ןויכרא | רעשה דומע ]
[ ונל ובתכ | ןודעומה ןולאש | !םניח יונמ השע | תונתמה זכרמ ]

מ"עב תנווקמ תונותיע 404 1997 © תורומש תויוכזה לכ


חזור למעלה