טווינה תנכותב שדח ןולח תחתופ הז דומעב םירושיק לע הציחל
This space for rent


IIX



הכ היה אל םיבוטה וימיב והירמש רפכ קקפ
לש טנרטניאה ףלחמ ,סקא.יא.יא .שאיימ
אורקל םילוכי ונחנא .סמועב דמוע אל ,הנידמה
הז לבא ,רחמ דע "טנרטניא תמצעמ" ונמצעל
לארשיב שולגל הסנמש ימל רזוע אל

בומרבא אריע

,ן'זיוטנב יונמה ,יביבא-לת :הלק תינכטוכיספ הלאשב חתפנו
ותואב .ןג-תמרב םקוממה תויגולונכט ינש לש רתאל שלוג
רתאל שלוג ,החנמ וקב יונמה ,הלוטממ םיבשחמ שיא ,ןמזה
םיעגר םתואב שממו .הלופעב םוקטקא ךרד רבוחמה
הפיא ךרד הנשמ אלו ,רוכרכמ רוטלטסניא שלוג םימוסק
אבחומה רתא ,דנלבילקמ ןו'ג הזיא לש רתאל ,רבוחמ אוה
ימ .סטסו'צסמ תטיסרבינואב שיש חדינ יכה תרשב קומע
?קקותשה וילא רתאה לא רתוי רהמ עיגי

ריהמ ,ב"הראב רתא לכ טעמכ ומכ ,דנלבילקמ ןו'ג לש רתאה
הדודה לש אלפנה רתאהמ ,ללכ ךרדב ,םילארשיל רתוי
םיאצמנ אל םהש תורמל ,הירופלבמ ןופיסוי לש וא הלופעמ
.ץראה רודכ לש ינשה דצב

Cars


בלל םיווקה .דחוימב הרזומ הירוטסיה ץראב טנרטניאל
םסרופמה יאקירמאה Backbone ה יככות לא ,תשרה
זאמ םירקי ויה ,תשרה לש הרדשה טוח אוה-אוהש ריהמהו
דימת ויה רבחתהל תונושארה ,יתרוסמ ןפואב ןכל .דימתמו
.םיירחסמה םיפוגה - ןכמ רחאל קרו ,תואטיסרבינואה
לע םיירחסמה םיקפסה ורמש םיה תוצרא ראשבו הפוריאב
וק שכור יזכרמ קפס :םינופלטה תכרעמל המוד ןוגרא
הרדש טוח רוציל ידכ דחוימב הובג ספ בחורב טנרטניא
גואדל דוע םיכירצ אל םמצע גויחה יקפסו ,ריהמ ימוקמ
תומוקמב הז הככ ,רמולכ .תיטנלטא-רטניאה תרושקתל
וק םיפתשמש םיקפס ינש וליפא ןיא ונלצא קר .םיילמרונ
ספ בחור ול הנוק ומצע תא בישחמש קפס לכ .המוד הרוצב
וליפא השק .ויסכנ לע תואנקב רמושו ,תופעות ןוהב ישיא
לש םישמתשמה רפסמו ספה בחור לע םיקיודמ םיטרפ לבקל
.קפס לכ


אב אלש חישמה - IIX

השילגה ן'זיווטנב םירתאלש ,קדצבו ,ונעט החנמ-וק תוחוקל
איה ךכל הביסה .םייאקירמא םירתאל רשאמ רתוי תיטיא
בצמ רצונ םיילארשיה םיקפסה ןיב והשלכ רוביח רדעיהבש
וא קרוי וינ ךרד תמרוז םיקפסה ןיב תרושקתה וב ,ידרוסבא
םיקפסל העיצה ן'זיווטנ .רכינ תוצראב םירחא םיתמצ
תא םורתל ףאו ,דבלב קזב תולעב וק הילא םירהל םירחאה
םיקפסה .תמוצה לוהינל יאנכט תועשו השורדה הרמוחה
.רתוי ומלשי םה זאש ונעטו ףאה תא ומקע םירחאה

Cars


טנרטניאה תדוגא הטילחהו המק בצמה תא רותפל ידכ
לע (ISOC רוציקב וא Israeli Internet Society) תילארשיה
שי ותומכ) הזכש הרדש-דומע-ינימ הווהתש תילארשי תמוצ
םירבוחמ ויה םיקפסהמ קלח ,זא דע .(םלועב םירחא דוע
ופערוה אל םגו ,רודיסה תא ובהא אלש ,תואטיסרבינואל
הטלחה תובקעב קספנ הזה רודיסה .םיקפסה דצמ הבהאב
.תרושקתה דרשמ לש

הז ,ונ .Israeli Internet Exchange - IIX ה איה וזה תמוצה
ןיידע ךא ,םייקו יח IIX ה ,רמולכ .אל ,תחא הלימב ?דבוע
םיקפס הממיה תועש בורבש ךכ יונב םינותנה ףלחמ
רוביח ךרד רתוי םיבוט םיעוציב לבקל םילוכי םימיוסמ
היהש ,ונלש עדימה תדרטסוטוא ינימב ףלחמה .ב"הראל
והשמל ךפה ,ץראב טנה תויקפס ןיב ןגוה םכסה תויהל רומא
.םלוכ תא םימישאמ םלוכו .ליעי אל ירמגל

.המקהו לועפת תויולעו הקזחא ןבומכ שרוד הזכ ףלחמ
לע אל - םהיניב המכסהל עיגהל םיחילצמ אל םיקפסה
לעו ,קפס לכל שדקויש ספה בחור לע אל םגו ,ןבומכ תולעה
םיבר םהש ןמזב ?קסעה תא להני ימ - תשקבתמה היגוסה
רסוח ?ונממ שורדל רשפא המו .םייתלצעב IIX ה ול דקפתמ
רסוחל איבמ IIX תווצ לש םדאה חכ תולבגמ בקע העקשהה
תמוצה לש טנרטניאה בתנ גרדוש הנורחאל קר ,הנה .תוליעי
וקסיס תגיצנ ,םוקטנ לצא םקומו ,וקסיס לש שידחה םגדל
בצק לש תיביסמ האלעה רשפאמ שדחה בתנה רוביח .ץראב
ןיידע םיקפסה .תיפסכ העקשה שרוד ךא - ףלחמב רוביחה
דצמ לבא ,םימזגומ תלבקמ ISOC-ש םימוכסהש םינעוט
.ן'זיווטנל ריהמה רוביחה תייצפוא תא םימסוח םבור ,ינש
.יארב ולכתסת ?קפדנ ימ זא


קובקבה ראווצ - ן'זיווטנ

ן'זיווטנ :דחא הפ םימיכסמ IIX-ה ישנאו טנרטניאה יקפס
הקוסעתה בור תא קפסמ הלש וקה .רתויב לודגה קקפה איה
סמועה .םש םיאצמנ הנידמב םירתאה בורש ןויכמ IIX-ל
תבבותסמ רבכו ,םיינש וא דחא קפסמ רתויל עירפמ הזה
דחוימב) לופונומ לעכ יאפיחה קנעה לע זירכהל המוצע חטשב
תרזעב IIX-ה קיפמש םיפארגה .(הידמטנ תיינק רחאל
:תוקהבומ תואצות םילעמ ,תיביטקייבואו העודי הנכות
לש סמועה ףרג ןלהל .ףוחדו ,בחר רתוי רוביח הכירצ ן'זיווטנ
אל אוהש ןמז וב ןיא .ילארשיה ףלחמהמ ן'זיווטנ לש האיציה
.סמוע ןמז

Netvision Usage
ןלוג ןולא לש ורתאמ חקלנ ן'זיווטנב סמועה ףרג

בורש דועב .לארשיב לודגה טנרטניאה קפס איה ן'זיווטנ
ן'זיווטנ ירתאל רושק תילארשיה תשרב העונתה לש הבור
-םיירפ וקב IIX ה ףלחמל תרבוחמ איהש ירה ,הייונמלו
.קזב תא ןבומכ םימישאמ ן'זיווטנב .דבלב ב"מ 0.5 לש ייליר
םיצור ונייה ונחנא" :יקסע חותיפ ל"כנמס ,ץרווש דורמנ
1 םג .ןמזה תא םיחקול קזבב לבא ,רוביחה תא ביחרהל
הצרנ םא םג תיתשת ןיא קזבל לבא ,קיפסי אל טיבהגמ
?םימשא קזב בוש זא ?םוקמ הזיאמ םכל רכומ ."דוע

.םישאוימ םיעמשנ ISOC-מ ינומקש ןורודו רכאבסונ קנאה
היהי ףסונ ייליר םיירפ וק םג !ושקביש קר ,ישפוח ?ביחרהל"
הזמ םיקוחר ונחנא לבא ,םתסי יחכונה םא רקובב רחמ הפ
רובעל םיקפסה תא ענכשל םיסנמ דאמ ונחנא ...ןיידע
וליפאו ,(א.ע ,הזכ תשר גוסל םיפדעומ םיוק) טנארפיסל
לככ תדרוי טקיורפה תולע יכ ,(!) תופתתשה יפסכ ריזחנ
ימ תא זא .דיגהל רשפא המ ,םישודק ."תורבח תופרטצמש
?קזב בוש ?םישאהל שי

ן'זיווטנ לש 09 תמוצש אוה עודי ךכ-לכ אל דוס .קר אל
.םוקטנב IIX-המ םירטמ לש תודדוב תורשע םקוממ
לש תימעפ דח תולעב רוביח ,הנשיה התעצה לע הרזח ן'זיווטנ
ןפואב ריהמ רתוי 8-10 יפ) 10mbit -ב התוא רבחי 100$ ס
40 ץראה טוקשתו ,תמוצל (!תעכ רוביחהמ יביטקפא
םיצור אל םירחאה םיקפסה לבא ?ןוכנ ,םיהדמ .תוינשילימ
יפלא תורשע תא םלשל הקיספמ ן'זיווטנ תא תוארל
.יחכונה בצמה תא םיפידעמ םה זא ,IIX-ל הנשב םירלודה

רימא רמוא ,"ךכ םג לדוג תונורתי קיפסמ שי ן'זיווטנל"
ן'זיווטנ לש תועצהל םיכסנ םא" ,םוקטקא ל"כנמ ,יקצבילפ
וגיצי דועו ,םולכ טעמכ ומלשי אל םה ,ןוה םלשל ךישמנ
החיטבמ םוקטקא ."'ילארשיה טנרטניאה זכרמ'כ םמצע תא
.םלש טיבהגמל IIX-ל הלש וקה בחרוי בורקה עובשה ךותש


?הביטנרטלא שי

הכפה ן'זיווטנ ,רסמה תא ןיידע ןיבה אלש ימל .חוטב אל
םיכוב םלוכ .ץראב טנה יקפס םלוע לש טפוסורקימל טא-טא
רתוי םהל שי .םתיא דובעל םיכישממ לבא ,םהל רקיש
ן'זיווטנב םירתא קרש םיאור IIX-ב קנחה בכעש ,םישמתשמ
לגעמבו ,םלצא ומישי םהלש רתאה תא םג זא ,רהמ םילוע
.םהילא םירתאה ירכושו םישמתשמה לכ םיכלוה םימסק
לכו ,ייא ייא ייא שממ אל םייתניב סקיא ייא ייא לש ובצמ
קרב תא יתלאששכ .ן'זיווטנ ןווכל הרואכל םיעיבצמ םיגולה
בוש יתלביק ,היהי המ ן'זיווטנמ (WAN תקלחממ) לגנא
XII-ה םא יתיהתשכו .תרכומה "קזבל םיכחמ" תבושת תא
יתינענ ,ל"וחל וקה לע תורקי סמוע תויעב רותפל יושע אל
הקוחר תאצויה הרובעתהו ,דבלב סנכנ אוה וקה לע סמועהש
IIX לטוביש םדיצמו ,םיגאדומ אל תמאב םהו .גיאדהלמ
םיקפסה לכל הבוט םישוע ונחנא אליממ" - רחמ רבכ
ונחנאש הממ רתוי ונתוא םיכירצ םה ,ונרבחתהש םירחאה
.ונרעצל ,ןוכנש המ ."םתוא םיכירצ

םילוכי םירחא IIX יקפס ?םייתניב תויצפואה המ זא ,יקוא
ךרד ריבעהלו IIX ךרד ן'זיווטנל תרושקת ריבעהל קיספהל
תא חירכהל רשפא יא ,ינש דצמ .יתא אל הז לבא ,ל"וח
היצפוא אוה IIX יכ וקה תא ביחרהלו רתוי םלשל ן'זיווטנ
.תיתובדנתה

םיקהש ,טנווקאמ ןמחנ ינמ ןוויכמ הלוע יביטנרטלא ןורתפ
,טנה תויקפס לכ טעמכ הב תורבח ,IIA םשב םיקפס תדוגא
ףילחתב בצמה רופישל םילודג תונויער ול שיו ,ן'זיווטנ ללוכ
תשר תמקהב תינכט רוזעל ומיכסה רבכ קזב וליפא .IIX
ףותיש וליפאו ןויד תוצובק ףותיש םג ןנכותמו ,הריהמ
ו'זיווטנ תעצה לע תכלל אוה יללכה ןויערה .יסקורפ
.תמוצה תא םלצא קיזחהל - תירוקמה

םעה םע םצמוצמה ינויסנמ ךא - החלצה םהל לחאמ ינא
תמרב אל ,םידבועה תמרב תדבוע תורדתסה ,ןויצב בשויה
ןיא ,םייתניב .השק תורחתב תואצמנ רבכש תוירחסמ תורבח
.יאפיחה קנעל הכחנו טקשב ונל בשנ .תושעל המ שממ










[ םיבתוכ יפל | םיאשונ יפל | תונוילג יפל :ןויכרא | רעשה דומע ]
[ ונל ובתכ | ןודעומה ןולאש | !םניח יונמ השע | תונתמה זכרמ ]

מ"עב תנווקמ תונותיע 404 1997 © תורומש תויוכזה לכ


חזור למעלה