טווינה תנכותב שדח ןולח תחתופ הז דומעב םירושיק לע הציחל
This space for rent


Lies


,םירתא יליעפמ ונל םירפסמש המל ןימאנ םא
.םישלוג ןוילמ 2 לארשי תנידמב שיש הלגנ
לכ ןימאהל רוסא ?הנקסמ .ןיאש ,והז זא
הברה ךכ

ןושמש ידג

לש הדלות רקיעב אוה טנרטניאב ץופנ יכה ףולבה
םישמתשמ ןוילמ 5" לע ףולבה אל הז .רתוי אל ,ןורטסוטסט
דועב"ש סרוגש בזכה אל םגו ,"םלועב עובשב םישדח
דוד ןבה הז ."הפיחדב היהת תשרב הרובעתהמ 50% םייתנש
ןלבק וא טנרטניא רתא ליעפמ לכש םייניעב הדובעה ,םהלש
.םויב םעפ אל םא ,םייחב םעפ תוחפל הב היה םירתא תיינב
.ךלש רתאל םיסנכנה רפסמ לע רקשה הז

לק יכה רבדה איה טנרטניאב גניטיירה תדידמ ,הרואכל
תעצבתמש הלועפ לכ .ומצע תא דעתמ םוידמה .םלועב
חותינ תורשפאמ תוללכושמו תושדח תונכותו ,תמשרנ תרשב
לכבו .וילע בושחל הצרנש ךתח לכב םינותנה לש יטסיטטס
תוביס הזל שיש הארנכ .לכב הרוש תוריהבה רסוח ,תאז
,םיבושח דוסי יחנומ המכ ,תישאר .ןהילא עיגנ ףכתו ,תובוט
.ידמ רתוי םהירוחאמש היגולונכטל סנכיהל ילב

"טיה" .תשרב גניטייר תדידמב דוסיה חנומ ."תועיגפ" - Hits
לכ" םירמואשכו .עצבל תרשל םרג שלוגש הלועפ לכ גציימ
טנמלאו רותפכ ,הנטק הנומת לכ - תילולימ הנווכה ,"הלועפ
.שמתשמה לא חלשנ אוהשכ תרשב "טיה"כ םשרנ יפרג
ן'זיווטנ לש תיבה דומע לש האלעה לכ ,המגודה ךרוצל
יסאלקה עוציבה ."תועיגפ" 49 עצבל םהלש תרשל תמרוג
רפסמ תכיפה אוה עצוממ "רתאל תופישחה ףולב" לש
,ךלש רתאל וסנכנש םישנאה רפסמ .רחא והשמל "תועיגפ"ה
איה לבוקמ םומע חנומכ תשמשמה תפדרנ הלימ .חיננ
לש תוסינכ"ל הנווכהש ןיבי ריבס םדא לכ ."תוסינכ"
ךל יתינבש רתאב" םכל םירמואשכ .אלש ,והז זא ."םישנא
ירוקיב וא 'stiH'" ,רשי ולאשת ,"תוסינכ 540 לומתא ויה
וסנ .לתפתי םכלש םירתאה הנוב ."?םייתימא שמתשמ
.ונהתו

םאתהב םירקבמה רפסמ בושיחל תואחסונ המכו המכ ןנשי
ןהב שומישהו ,תקיודמ שממ אל ןהמ תחא ףא ."תועיגפ"ל
הציר ידי לע תינוכמ לש תוריהמ דודמל ןויסנה ומכ אוה
לש היצלופרטסקאו רטמ האמ ירחא קפודה תדידמ ,הירחא
,וטואב רטמודיפס שי ,ולה .ימלסומה ךיראתה יפל םינותנה
שדחה וטואהש תולגל םיענ אל ילוא .לכתסהל קר ךירצ
םכלש רתאלשו ,תוינש שמח ירחא ש"מק -50ל קר עיגמ
תצק לבקל ןמזה עיגה אל לבא ,שיא 173 קר לומתא וסנכנ
?תמא ינותנ

ילב ,טנרטניאה ידומע רפסמ ,"םיפצנ םידומע" - Page views
.םישלוגה ידי לע ופצנש ,םכותבש תונומתה רפסמל רשק
ד - תומוסרפל הפישח רטמרפכ ללכ ךרדב תשמשמ וז הטיש
םירתאה קפס םא .תרדושמ תמוסרפ םג אוה הפצנ דומע לכ
יעוצקמ יכה אל אוהש וא ,הזה ןותנה תא ריכזמ אל םכלש
.תעדל םיצור אל ,תמאב לבא ,תמאב םתאש וא

The Future


גניטיירה בושיח ."שמתשמ ירוקיב" - User Sessions
.רחא וא הזכ ןמז רתאב אצמנה דחא שמתשמ .יתימאה
ילולסמ תא תופמל םג תורשפאמ תומכחותמ תונכות
טנרטניא שלוג לכ .םכלש רתאב רתויב םיצופנה םירוקיבה
רפסמ"כ עגרכ שמשי ונניינעלש ,IP יורקה ידוחיי רפסמ אשונ
טנרטניא"ל ,חיננ ,םירבחתמ םתאשכ ."טנרטניא תוהז
ראשייש הזכ "תוהז רפסמ" םכל קלחמ םהלש תרשה ,"בהז
תרשב "העיגפ" לכו רחאמ .תשרהמ וקתנתתש דע םכלש
לכ תא דירפהל רשפאש ירה ,החלשנ איה ןכיהמ תמשור
םישנא המכ תולגלו וללה "תוהזה ירפסמ" יפל "תועיגפ"ה
תעדל תלוכיה לע רבדל אלש .םכלש רתאב ורקיב תמאב
,לארשיב תומייקש IP -ה ירפסמ תוצובקמ ועיגה םהמ המכ
.ל"וחמ המכו

ןהמ .טנרטניא תרש לכב אצמנש ףסונ יטסיטטס עדימ שי
טווינ תנכות וזיאב ?רתאב םישלוגה לש הלעפהה תוכרעמ
םה הפיאמ ,םכלש רתאב והש םה ןמז המכ ?םישמתשמ םה
םא תעדל םג לוכי רשכומ רטסאמבוו ?ואצי םה ןאלו ,ועיגה
היגולונכט תרזעב ,קוידב יתמו ,םדוק רתאב ויה םה
.(הפ הילא סנכינ אל שממש) "תויגוע" תארקנה

הירוטסיהב הנושארה םעפב ,עצבל תרשפאמ טנרטניאה זא
הזכ ,יתימא גניטיר ,םינומה תרושקת יעצמא לש תרכומה
קיודמ גניטיר .וילע םולחל קר לוכי יאקירמאה ןסלינ ןוכמש
530 ברקב" ןומא יררועמ שממ אלה םירקסהמ רתוי
.ונצראב ינויזיוולטה גניטירל סחיב םימסרפתמה "םילארשי
קוידב לש גציימ יטסיטטס םגדמ ללוכ טנרטניאב גניטירה
אל .םייק אל הרואכל אוה ,תאז לכבו .להקהמ 100%
.תמאב

םינכומש םירתא טעמ אל שי לבא ,םישרופמ תומש ילב
"יפלא תורשע" לע ,הפ לעב וא ומצע רתאב ,ךל רפסל
קר םהל ונימאת .שדוחב םיפלא תואמו ,עובשב םישמתשמ
ונייה םא .פייקסטנ וא טפוסורקימ לש רתאה ילהנמ םה םא
ירה ,ץראב םירתא לש גניטירה יחווידל ןימאהל םיכירצ
.םישלוג ןוילמ ינש רבכ תויהל םיכירצ ויה לארשי תנידמבש
:דואמ טושפ בושיחה

ילעב" 150,000 לע םירבדמ רתויב םיימיטפואה םיחווידה
אל םלועמש םיטנדוטס םהמ דירונ .טנרטניאב "ןובשח
ידכ קר טנב םישמתשמש ולא תא ,םהלש אתה תא וחתפ
.םישלושמו םילופכ תונובשח ילעבו ינורטקלא ראוד חולשל
םילארשי 100,000 םע ונראשנ .שילש קר דירונ ,םיבידנ היהנ
תיסיסבה הליבחה ?םישלוג םה םויב תועש המכ .םישלוג
םישלוגש ולאכ שי .שדוחב תועש 30 איה תורבחה בורב
.שילש קר דירונו םיבידנ היהנ ,בוש .רתויש ולאכ שיו ,תוחפ
עצוממבש רמוא הז .םויב העש םישלוג םילארשי 66,000
שי (ילמרונה םייחה רוזחמו סמועה תועשמ תומלעתהבו)
.והז .םילארשי םישלוג 2750 תשרב העש לכב

יוביילפ ,ןא.ןא.יסל רקיעב םישלוג םהמ המכ ,וישכע
ללכב םירדתסמ אל םהמ המכו ?םלועהמ םירחא םירתאו
םירבחתמ םהמ המכו ?םילארשיה םירתאה לש תירבעה םע
רודיב ,תושדח ירתא :תמאה לע הדונ ואוב ?טא'צ ליבשב קר
.םיילארשי םירתאב אצמנש המ בור לע םילוע םלועב עדימו
םירתא ילעב ריבסהל לכוי אל רתויב בידנהו ןונחה בלה םג
.שדוחל םישמתשמ יפלא תואמ לע םירפסמש םילארשי
העש לכב םירזוחש םישלוג המכ םתואב רבודמ ילוא
לטומ ,וניניב ,הז םגו ,(תבהאמהו ותשא ,ל"כנמה) רוקיבל
.קפסב

םצע לע סעכ יד ותיא יתחחושש ילארשי םירתא להנמ
רבדב תודוסה תא רומשל ףידע ,ותעדל .אשונה תאלעה
יכ - םירחאה הידמל תיסחי טנרטניאה לש ךומנה גניטיירה
וז" .םינפה לע קושהו תומוסרפ דרגל רשפא ישוקב הככ םג
,וליאכ" ,ריבסה ,"הקיתשבש המכסה ןימ תויהל הרומא
."טנב ףסכ עיקשיש יוכיס שי ילואש ימ תא םיפלבמ םלוכ

קושב תינבומה תומימעהש תויהל לוכי .תויהל לוכי
המכ דע ריתסהל ןוצר לש הדלות איה ילארשיה טנרטניאה
ונמצע תא אצמנ ,הככ בושחנ םא .וישכע םינטק ונא
תיעבט תיארנש תונמחתל רבעמ ,ילארשיה קושל םיסחיימ
המכסה .ויתווצק לכ תא ףיקתש תונגראתה תלוכי םג ,ונמעל
.טנ-ףולב-ארשיל םלוכ ןיב הקיתשבש

יפדוע לש האצות טושפ וז ,יתעדל .תויהל לוכי אל
לשו ,יתציב ,ןטק אוה ילארשיה קושה .ןורטסוטסטה
תאצל אל ,בייח טושפ לבא ,בייח דחא לכו .דבלב םירכומ
תא םיעדוי ירה "םלוכ" .הרחתמה לש רתאה תמועל רייארפ
לש רתאל םאו .ץראב םילבוקמה גניטיירה תולובג
ימ ,שדוחב םישנא יפלא תואמ לש "םינותנ שי" םירחתמה
?"םישלוג 6,000 ילצא ויה ,ער אל היה שדוחה"ש שיגהל זעי

,הזה תומימעה ףוריט םע דדומתהל םיכרד המכ ןנשי
טנרטניא קוש ןאכ חמציש ידכש יתיא ומיכסתש החנהב
ןוניכ איה תחאה .תיגולונכט תיתשת רשאמ רתוי ךירצ חרופ
ידי לע םהמ דחא ,תונויסנ המכ ושענ .םכסומ גניטיר ןונגנמ
רשפאל םינכומ םירתא דואמ טעמש ררבתמו ,הטמ םותחה
טנמלא תנקתה וא םהלש תרשה ינותנל תיגולונכט השיג
הזו הז םא" ורמאש המכ ויה .ישילש דצ ידי לע הדידמ
אל הזו הז זא ."ףתתשהל ןכומ היהא ינא זא ,ומיכסי
בור תא לולכתש הדידמל תורשפא ןיא ךכו ,םימיכסמ
.תילארשיה תשרב םיירקיעה םירתאכ םיספתנש םירתאה
לע בורקב תונבל המ ןיאש הארנ לבא ,םיידי םירהל םדקומ
.לארשיב טנרטניאה לש קיודמו ןימא גניטייר

םתא םא .םכמצע לע תוירחא תחקל איה תרחאה ךרדה
ךישמהל ולכות ,טנרטניאב רתא לש םילעב וא םיליעפמ
.ףלבל וקיספת םכמצע תאש יאדכ לבא ,םינוילימה לע רפסל
עצבלו (רברסב תוליעפה דועית) גולה יצבק תא תחקל ךירצ
ןיינעל םויה רתויב הבוטה הנכותה .םהלש יטסיטטס חותינ
הלש ןויסינ תסרג דירוהל רשפאש ,WebTrends איה הז
.ן'זיווטנמ[ םיבתוכ יפל | םיאשונ יפל | תונוילג יפל :ןויכרא | רעשה דומע ]
[ ונל ובתכ | ןודעומה ןולאש | !םניח יונמ השע | תונתמה זכרמ ]

מ"עב תנווקמ תונותיע 404 1997 © תורומש תויוכזה לכ


חזור למעלה