מוניטור
הגיליון הבא 13.8.97 ,יעיבר םוי ,10 'סמ ןוילג
גיליון קודם

The biggest lie

ידיחיה םינומהה םוידמ והזש תורמל
םירתא ילעב ,קייודמ גניטייר רשפאמש
רפסמל רשאב םירקשמ םלועבו ץראב
םיצור םה יכ הז ילוא .םלצא םירקבמה
םירבג תאצל

Efrat


,הינפל הז רודמב ועיפוהש םינמאה לכ ומכ
םיסורב המחלנ יקססולב תרפא םג
-המלאב דבוכמ דסומ הלהינ ,ןטסינגפאב
רופיס תא בטיה תופקשמ היתודובעו הטא
רעוסה הייח


Real Estate


ןיב יתאוושה רקס - םיבר םיארוק תשקבל
.םניחב םירתא תיינב םירשפאמה םיתרש
הדות לבא ,ןיזגמ PC-ל ונכפה אל ,אל
תונינעתהה לע


iix


קקפ איה תיצרא םינפה טנרטניאה תרובעת
הז המ ריבסמ בומהרבא אריע .ךורא דחא
טנרטניאה קחשמב תוחוכה יסחי לע ,iix-ה
ן'זיווטנל םיכחמ םלוכ המלו ,ילארשיה


רימוני שכל


תא ללוכה רפס איצוה Wired ןיזגמ
.ולש םימסרופמה םייפרגה םיחיתפה
הגיגח - חלצומ אצי אקווד הזה רוזחימה
העיפוה וז הבתכ .םישוחלו חומל המלש
2 ןוילגב רוקמב


דבר העורך


.ילארשיה טנרטניאה שלוג לש וייח םישק
אוה ןיידע ,ול תתבוש אל קזבש חיננ
.הלש םיחופתה םיפירעתה תא םלשל ךירצ
חוכה יקחשמל ןברוק לפונ אוה ךכ רחא
םימרוגש ,ץראב טנרטניאה יקפס ןיב
.הנידמב לודגה העונתה קקפל

םישנא המכ םירמוא ,יוכיס שי
ןורתיפ היהי בורקבש ,םיבהלתמש
ונלוכל רותפל הנכומ ןו'זיווטנ .היעבל
ינא .הלש םיאנתב ,רחמ רבכ תויעבה תא
ןמזבו ,ןורתיפ אצמייש הווקמ דואמ
.רשפא םא ,בורקה

םיאנתב טנרטניאב שולגל רבשנ ,תמאב
ליבשב הנש תוכחל ךירצש אלימ .הלאה
תוילולפא תונכות לש רתא לבקל
?תוכחל ךרטצנ בהז יפדלש לבא .דנלניפמ

ןושמש ידג[ םיבתוכ יפל | םיאשונ יפל | תונוילג יפל :ןויכרא | רעשה דומע ]
[ ונל ובתכ | ןודעומה ןולאש | !םניח יונמ השע | תונתמה זכרמ ]

מ"עב תנווקמ תונותיע 404 1997 © תורומש תויוכזה לכ


חזור למעלה